Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ WP7 - Разпространение на резултатите

ЦЕЛ НА РАЗПОРСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Целта на разпространението на резултатите е популяризацията на УНИК като водеща научноизследователска институция в областта на микроелектромеханичните системи, механиката, електрониката, нанотехнологиите, микророботиката, енергийната ефективност и възобновяемите енргийни източници, комуникационните системи и др., както и създадване на иновативна среда и условия за мащабни изследвания чрез използване на средствата на виртуалното инженерство.

 

ДЕЙНОСТИ

За общо популяризиране на УНИК са предвидени два вида дейности:

• Пасивни (които осигуряват широка достъпност на информацията).

- Създаване на уеб страница за презентиране на УНИК.

- Изготвяне и публикуване на видео-филми за дейността на УНИК в платформата за безплатно мултимедиално представяне YouTube.

- Редовно изготвяне и изпращане на информационни материали и писма до съществуващите партьори и потенциални клиенти на научните и образователни дейности на УНИК.

• Активни (които дават възможност за фокусирана пряка комуникация със заинтересованите специалисти и институции).

- Участие в научни конференции и работилници на международно ниво, на които резултатите от научните изследвания ще бъдат разпространени чрез софтуерни демонстрации и презентации.

- Публикуване на научни резултати в брошури от конференции, научни списания и сборници от научни трудове.

- Редовно организиране на дни на отворените врати (един път годишно, вкл и след завършване на проекта), през които заинтересованите страни (водещи организации, фирми и учени от България и чужбина) ще могат отблизо и отвътре да се запознаят с УНИК и с резултатите от актуалните му изследвания и предлагани услуги.

- Организиране на научно-изследователски семинари (през деветнадесетия и тридесет и първия месец от проекта и след завършването му), на които ще вземат участие всички страни партньори в проекта и заинтересовани лица и организации от България и чужбина, и на които ще дискутират на междинните резултати и ще се популяризира дейността на Центъра.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

SP1 Организация на Workshop за запознаване с приложението на виртуалната реалност в инженерната практика. УНИК ще бъде включен в European Network of Excellence on “Multi-Material Micro-Manufacture” (4M), който се координира MEC/Cardiff, UK  и се поддържа от 7-ма рамкова програма FP7 Infrastructure project, “Integrating European research Infrastructures for micro-nano fabrication of functional structures and devices out of a knowledge-based multi-materials repertoire” (EUMINAfab) за технологии за прототипиране на микро/нано структури. Съвместно участие на Центъра за виртуално инженерство към УНИК и LESC в европейската мрежа за центрове за виртуално инженерство и приложение на виртуалната реалност INTUITION.

SP2 Приложните резултати ще се представят с подходящи презентации и на външни форуми, организирани от други научни звена и потенциални ползуватели, като се планира това да става не по-малко от 4 пъти годишно.

Резултатите от изследванията ще се представят ежегодно и в най-малко 3 от курсовете за обучение на студенти и докторанти, както и при следдипломното обучение.

SP3 Планира се изнасянето на пленарни доклади и постери, разпространяването на брошури, компакт дискове, листовки и други, описващи целите, задачите, участниците, получените резултати и перспективи-те на предлагания проект на международни научни конференции, организирани от ТУ – София, като еже-годната международна конференция “Електронна техника”, организирана от ФЕТТ в Созопол, провеждана-та на две години национална конференция “Електроника”, организирана от НТС в София, заместник пре-дседател на организационния комитет на които е отговорника на настоящия работен пакет. В рамките на изпълнение на проекта ще се организират и провеждат ежегодни летни училища (школи) в ТУ – Габрово и ТУ – Варна, посветени на актуални въпроси по проектиране и приложение на MEMS.

Ще се проектира, изготви, публикува официално и поддържа WEB сайт на проекта, свързан със сайта на ТУ-София, ФЕТТ и други.

Планира се организирането и провеждането на три национални теоретично-практически семинара за представители на БАН, академичните институти, университетски преподаватели, докторанти, млади научни работници, изследователи и проектанти от индустрията, малки и средни предприятия, по актуални проблеми, свързани с проекта.

SP4 Разпространението на научни резултати ще се осъществи чрез: Публикации в международни списания с висок научен коефициент (Textile Research Journal) и в Science Citation Index в областта на новите материали, текстила, филтруването.

Участие на семинари организирани от бизнеса в България (БАПИОТ, БАТЕК) и в рамките на международни организации като EDANA, INDA, Fibers Society, Avantex /Теchtextil и Autex.

SP5 Периодично изготвяне и публикуване на видеофилми за дейността в платформата за безплатно мултимедийно представяне YouTube относно достиженията и възможностите за приложение в електрическите автомобили.

Участие на семинари организирани от бизнеса в България (БИСА, НТС) и в рамките на международни организации като VDI, FISTA.

SP6 Развитието на проекта и представяне на получените резултати в секция "Енергийна ефективност" на конференция в базата на ТУ-София в гр. Созопол, представяне на резултатите от разработваните докторски дисертации и магистърски теми на ежегодната Национална Студентска Научнотехническа Конференция,включване в програмите за обучение на бакалаври, магистри, докторанти и експерти.

SP7 Научните резултати от разработването на проекта се явяват необходима база за допълване на нацио-налната методология за оценка на годишния разход на енергия в сгради при използване на ВЕИ, регла-ментирана със Закона за енергийна ефективност и Закона за устройство на територията.

Популяризиране на резултатите чрез организиране и поддържане на специализирана сесия "Енергийна ефективност и ВЕИ" в Дните на науката на ТУ-София.

Включване на резултатите в програмите за обучение на бакалаври, магистри, докторанти и експерти.

 

обратно в Дейности

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: За екипа