Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ WP6 - Изследвания в областта на реупериране на енергия, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници

SP5 Научно направление "Енергийно рекупериране"

Продължаване на започнатата работа и създаване на нови методи и подходи за изследване, проектиране, симулация и интеграция на иновативни системи за енергийна рекуперация в съвременни транспортни средства и енергийни системи

Научни задачи

• Изследване на ефективните области на приложение на механични системи за рекупериране на енергия в различни системи, и особенно  в особено актуалните електрически(акумулаторни или хибридни) транспортни средства.

• Разработване методология за проектиране на системи за рекупериране на енергия чрез симулационните технологии на виртуалното инженерство за оптимално интегриране в електрически и хибридни транспортни системи с автономно акумулаторно задвижване.

• Изследване и оптимизация на различни концептуални и инженерни варианти на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство и функционално-стойностен анализ. Оценка на адекватността на моделите, създадени чрез технологиите на виртуалното инженерство, посредством изпитване на съответни физически прототипи

 

SP6 Научно направление "Енергийна ефективност"

Изследване, развитие и управление на иновации в сградна, процесна и индустриална енергиина фективност (ЕЕ)

Научни задачи

Наред с изграждането на базата за експериментално изследване се поставят за решаване и следните основни научни задачи:

• Изследване на топлофизичните характеристики на нови енергоспестяващи материали:

- Изследване на топлопроводността, температуропроводността и специфичния топлинен капацитет на текстилни многослойни композити за високоефективни термоизолатори и филтри за въздух и течности.

- Изследване на топлопроводността на нови материали с повишена селектираща способност като покрития на слънчеви колектори.

- Изследване на топлопроводността, температуропроводността и специфичния топлинен капацитет на материали от отпадъци на керамичната и силикатната промишленост за оползотворяване на отпадна топлина на агресивни среди.

• Изследване на енергийните характеристики на пасивни сгради и зелени сгради:

- Експериментално изследване и параметричен анализ на нискоенергийни техники и технологии, приложими за сградите при климатичните особености на България, като: акумулиране при нощно охлаждане и стена на Тромб-Мишел.

- Създаване на модели за оценка на енергийните характеристики на пасивни елементи за интегриране в общия модел на сградата за анализ на годишния разход на енергия за отопление и охлаждане.

- Експериментално и симулационно изследване на стратегии за структуриране на пасивни и зелени сгради.

• Изследване, анализ и проектиране на светодиодни оптични системи за ефективно осветление.

• Изследване и анализ на влиянието на качеството на електричеството върху енергийните характеристики на електрически машини, агрегати, оборудване и системи.

• Изследвания за оптимизиране на системи за централизиран дистанционен контрол и управление в реално време и мониторинг на процеси и параметри.

• Синтез на оптимална система за първична обработка, пренос по комуникационни канали и вторична обработка на информацията при мониторинг на разсъсредоточени потребители на енергия.

 

SP7 Научно направление "Възобновяеми енергийни източници"

Изследване, развитие и управление  на възобновяеми енергийни източници

Научни задачи

Наред с изграждането на базата за експериментално изследване се поставят за решаване и следните основни научни задачи:

• Структурно-параметричен синтез и анализ на нископотенциални комбинирани  системи за получаване на топлина и студ, включващ:

- Повишаване на ефективността на улавяне и преобразуване на слънчевата енергия в топлина чрез промяна на дебита на циркулиращия флуид, нови покрития на плоските абсорбери с подобрена селектираща способност и нови схеми за включване на акумулатор в системата.

- Създаване и изследване на системи за оползотворяване на слънчевата енергия за производство на студ с озонобезопасни работни тела.

- Оптимизиране на трансформирането на енергията на нископотенциални топлинни източници и подобряване на енергийните характеристики на термопомпените агрегати с различни  озонобезопасни работни тела.

• Изследване на процесите при различни технологии за получаване на електричество от вятърна и слънчева енергия:

- Разработване на методика и модели за анализ и оценка на производителността на ветро- и фотоволтаични генератори в автономен и мрежов режим.

- Изследване на процесите при различни технологии за получаване на електричество от вятърна и слънчева енергия и разработване на модели за оценка на влиянието им върху качеството на енергията.

- Изследване на хибридни системи за получаване на електричество от вятърна и слънчева енергия и разработване на модели за проектиране и анализ в автономен режим и в паралел със системата.

• Изследване на водни турбини за усвояване на енергията на нископотенциални водни източници:

- Създаване на високоефективни лопатъчни системи на водни турбини за усвояване енергията на нископотенциални водни източници.

- Разработване на методики и компютърни програми за пресмятане на лопатъчни системи на нисконапорни осови (до 15 m напор) и хидрокинетични водни турбини.

- Разработване на конструкции на нисконапорни осови и хидрокинетични водни турбини, които да бъдат използвани за усвояването на нископотенциалния хидроенергиен потенциал в България.


обратно в Дейности

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: За екипа