Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ WP5 - Изследвания в областта на микро/нано технологиите, МЕМС, новите материали и наноструктури

SP3 Научно направление "МЕМС и микро- и нанотехнологии"

Развитие на започнатите изледвания  в МЕМС и разширяване към микро и нанотехнологиите с нови методи за изследване, проектиране, симулации и окомплектоване с уникални прототипни микро/наносистеми  и  измервателна техника за контрол и валидация на реализациите

Научни задачи

Динамичното развитие в последно време на тази технология, създаваните нови съвременни решения в тази област, както и възможностите, които би предоставило предложеното научно оборудване, определят следните научни задачи:

• Разработване на методи и подходи за проектиране, изследване и приложение на полупроводникови  микро- и нанотехнологии и структури, елементи, схеми, модули и системи чрез технологиите на виртуалното инженерство и валидация чрез физични прототипи ;

• Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на не полупроводникови  микро- и нано структури, елементи, модули и системи, включително и репликиращи инструменти (micro mould) чрез мултифизични виртуални прототипи и валидация чрез физични прототипи ;

• Изследване на различните методи за бързо прототипиране на микро- и наноструктури, техните възможности, характеристики и специфика в направление, приложението им за микроструктури и анализ на системите и измерване на характерни величини;

• Изследване на мехатронни системи за контрол в микро- и нанотехнологиите, базирани на оптични и сканиращи технологии за създаване на системи, които да изпълняват широк спектър от микро- и нано-операции и манипулации ;

• Компютърно моделиране и анализ на микрофлуидни процеси и явления в елементи на МикроЕлектро-Механични системи (МЕМС);

• Създаване, верифициране и приложение на методи за разработване на поведенчески, конструктивно-технологични, електрически, схемотехнични, физически, формални и обобщени модели на MEMS полупроводникови и не полупроводникови структури, технологии, елементи, модули, схеми и системи;

• Проектиране, синтез, разработване, изследване, настройка и внедряване на компютърно управляеми измервателни системи, комплекси и мрежи (създаване и приложение на измервателни комплекси от физически отдалечено разположени измервателни уреди и управляващи компютри, свързани чрез интернет) за характеризиране на МЕМС технологии, структури, елементи, схеми и системи.

 

SP4 Научно направление "Нови материали и наноструктури"

Изследване, моделиране и развитие на нови материали и наноструктури (НМН) (нановлакна, нетъкан текстил, метали/сплави и модифицирани повърхности)

Научни задачи

• Създаване на хардуерна и софтуера среда за определяне въздействието на технологичните процеси за обработване на нано- и микроструктурни материалите (термична обработка, пластична деформация, заваряване и пр.) чрез симулиране и компютърно моделиране.

• Получаване, изследване и характеризиране на многослойни мултифункционални нетъкани текстилни  материали с участие на нано влакна за филтри, термоизолации и индустриално приложение.

• Получаване, изследване и функционален избор  на модифицирани повърхности с неорганични/ органични хибридни sol-gel покрития  с индустриално и екологично предназначение.

• Създаване на нова генерация нанохибридни материали за конверсия на енергия и съхранение на водород и мултифункционални нанофилми и покрития за корозионна защита.

• Разработване на полимерни материали със сензорни оптични свойства, за соларни клетки и с биоактивни свойства.

• Получаване на нови биокатализатори и биосензори за медицина, храни и околна среда на основата на нанохибридни матриали.

• Изследване на процес на модифициране на метални нанослоеве и повърхности в електролит, на повърхностно модифициране на нелегирани и високолегирани стомани.

• Синтез и охарактеризиране на нови халкогенидни стъкла. Разработване на нови среди за оптичен запис на информация и разработване на сензори на основата на халкогениди и оксиди.обратно в Дейности

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: За екипа