Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ WP4 - Изследвания в областта на виртуалното инженерство и комуникационните технологии

SP1 Научно направление "Виртуално инженерство"

Разширяване на започнатите изледвания и разработване на нови методи и подходи за прилагане на технологиите на виртуалното инженерство за проектиране и симулация на поведението на сложни обекти и системи, тяхната визуализация и физическото им прототипиране и валидиране в областите на проекта

Научни задачи

• Изследване на възможностите на виртуалното прототипиране и създаване на методология за проектиране на комплексни обекти със сложни свободни форми;

• Разработване на стъпков подход и методология за симулиране и изследване на сложни мултифизични обекти(моделиране на динамични, електромагнитни, термични и флуидни процеси) чрез технологиите на виртуалното инженерство;

• Верификация на методите и подходите за проектиране чрез технологиите на виртуалното инженерство последваща валидация с физическо прототипиране и функционално-стойностен анализ за оценяване на решенията;

• Нови методи за моделиране и изследване на динамиката, диагностика и предвиждане на повреди и разрушения на вятърни генератори;

• Изследване и приложение на методите за визуализация и средствата на виртуалната реалност и интегрирането им при проектиране, оценяване, симулиране и прототипиране на изделия и процеси.

 

SP2 Научно направление "Комуникационни технологии"

Изследване и развитие на иновативни средства за комуникация и мониторинг на системите във високочестотните обхвати и техните въздействия

Научни задачи

• Теоретични изследвания за затихването на радиовълните в дъжд с ползването на архивни метеорологични данни и създаване на методика за ползването им при проектиране на радиотрасета.

• Създаване на опитни постановки за измерване на затихването, дефазирането и разсейването на радиовълните в дъжд по наземно и спътниково трасе и провеждане на изследвания с тях.

• Теоретични изследвания на затихването чрез математични модели с отчитане на опитните резултати и разработка на практически насочени препоръки за ползването на радиовълните от обхвата 10-40 GHz в условията на поглъщане и разсейване на радиовълните в хидрометеорите и молекулите на въздуха.

• Изследване на рефракция в хоризонтално нееднородно дъждовно поле, водеща до изкриваване на посоката на разпространение на радиовълните.

• Теоретични изследвания и измервания на електромагнитни параметри (диелектрична проницаемост и проводимост), дълбочина на проникване, загряване и др. при живите тъкани.

• Измерване на излъчването на реално работещи телевизионни, радиоразпръсквателни и GSM-базови станции и апарати с оглед биологичната безопасност.


обратно в Дейности

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: За екипа