Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Работен пакет WP3 - Развитие на човешкия потенциал

WP3.1 Създаване на докторантско училище към УНИК

За постигане на една от основните цели на проекта – създаване на съвременни условия за провеждане на качествено обучение на докторанти, ще се създаде докторантско училище към УНИК.  Основните задачи на докторантското училище са:

• Да организира прием на докторанти с ясно дефинирани изисквания по отношение на правата и задълженията на докторанта и ръководителя му.

• Да осигурява условия за извършване на изследователска работа на съвременно ниво.

• Да осигурява условия за качествено ръководство на докторантите.

• Да организира и осигурява курсове за обучение на докторантите.

• Да организира научен обмен между докторантите.

• Да организира европейско и международно сътрудничество.

• Да изработва критерии за оценка на прогреса на обучението и провежда постоянен мониторинг на успеваемостта.

• Да организира дейности по реализацията на докторантите и да следи за тази реализация.

WP3.2 Повишаване на квалификацията на научно-изследователския екип

По този пакет се предвиждат:

• Специализирано обучение в партньорски лаборатории, фирми от тази сфера и специално организирани работни срещи за повишаване на опита и квалификацията на специалистите от екипа.

• Организиране на вътрешно за ТУ и за други български научни организации, обучение на заинтересовани млади учени и изследователи, които не са членове на екипа.

По този начин натрупаните от членовете на колектива знания ще се предават към други структурни звена на ТУ-София и извън него. Това ще се осъществи чрез организиране на специализирани работни срещи, семинари и кратки целеви курсове.

WP3.3 Специализирано обучение на студенти и специализанти

Така се създава възможност за получаване на допълнителни знания и за създаване на студентска среда със сходна насоченост на интереси и социална култура и взаимна оценка на постиженията.

• Допълнително обучение по новите технологии за виртуално инженерство, технологии, процеси и съоражения за микро/нанообработване, физическо прототипиране, нови материали, комуникационни технологии , енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

• Докторантите от УНИК ще имат възможност да подпомагат обучението на студенти магистри и бакалаври, което дават възможност на младите докторанти да упражняват уменията си, да представят своите научни тези и достижения, да дискутират и обогатяват идеите си.

 

обратно в Дейности

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: За екипа