Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Работен пакет WP1 - Управление на проекта

За успешното изпълнение на проекта, неговото оперативно управление ще се осъществява от  йерархична структура, показана на следващата фигура.

Централна роля в структурата е отредена на Управляващ комитет, който планира изпълнението на задачите, координира и контролира тяхното изпълнение, както и отчитането на резултатите. Той има пет членен състав. Включва един представител на МОН, двама на Ф”НИ”, ръководителя и двамата заместник ръководители на проекта. Заседанията на Управляващия комитет ще се провеждат веднъж месечно, но той може да се събира винаги когато се налага обсъждането на важни проблеми.

Наблюдаващият борд ще се състои от трима представители на ръководствата на ТУ-София, ХТМУ и Института по механика към БАН и по един представител от три университета от страни от ЕС. Към традиционните функции на този борд ще се причисли още стратегическата ориентация на научноизследователската дейност и подготовката на докторантите към добрите световни практики, прозрачността при оползотворяване на финансовите средства и осигуряването на широк достъп до изследователската инфраструктура на учени и докторанти от България и чужбина.

Административното и финансово-счетоводно обслужване както и управлението на човешките ресурси на проекта ще се осъществява от НИС към ТУ София, а доставките ще се осъществяват от Дирекцията за обществени поръчки.

За по-добрата организация на научната работа на докторантите и младите учени ще се създаде Научен съвет. В съвета ще участват ръководителите на направленията и други специалисти в съответните научни области. Научният съвет предлага и организира:

• Откриване на докторантски места във връзка с реализираната научно-изследователска работа в УНИК;

• Провеждането на конкурси за подбор на докторанти;

• Утвърждаването на теми и научни ръководители;

• Насочване на докторантите за защита в съответния съвет след успешно представяне на тезите им и предлагане на рецензенти.

Докторантското училище се управлява от директор, определен от управляващия комитет.

Управление и организация за изпълнението на научно-изследователските дейности. За изследователската дейност по научни области, всеки от седемта пактета SP 1-7 има определен ръководител на направлението, който ще координира научните изследвания по него. Всеки научен пакет се сътои от отделни научни задачи по области.

В тази част от управлението на проекта основни фигури ще бъдат научния ръководител на научния пакет и участващите в проекта ръководители на лаборатории, колективи и др. Тяхната задача е да организират и следят за нормалното развитие на поставените задачи и да отчитат достигнатите в процеса на работа резултати свързани с основните цели на проекта.

Организацията на управлението обхваща четири основни направления:

• Проследяване за спазване на планираните във времевия график на проекта срокове за изпълнение на отделните задачи по работни пакети, реализиране на средствата съобразно планираните потребности от ресурси за изпълнението на проекта и предприемане на корективни мерки в случай на отклонения от предварителния проекто-план;

• Управление и организация за изпълнението на финансовия план по отделните задачи на проекта ;

• Непрекъсната координация между действията и постигнатите резултати на отделните участници в проекта;

 

 

обратно в Дейности

Предишна страница: Дейности  Следваща страница: За екипа