Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Възобновяеми енергийни източници

Разпространението на резултатите от работата по проекта се извършва и посредством публикуване на резултатите на научни конференции и в специализирани издания. Някои по-важните публикации са посочени по-долу:

 

Стоянов, Л.

Изследване на различни структури на хибридни системи с възобновяеми източници на енергия

34 стр. автореферат на дисертация, защитена на 28 октомври 2011г. Ръководители – В.Лазаров,Ж.Нотон


H.Kanchev,H.,B.Francois,V.Lazarov

Unit commitment by dynamic programming for microgrid operational planning optimization and emission reduction

ACEMP – ELECTRPOMOTION ( IEEE), Sess.5C, Istambul,2011. pp. 511 – 516


Лазаров,В., З. Зарков, Л.Стоянов, Д.Спиров.

Работа при максимална мощност на асинхронна машина с навит ротор за вятърен генератор

списание „ Екологично инженерство и опазване на околната среда”, № 3, София, 2011, стр.44 – 52


Лазаров, В., З. Зарков, Б. Франсоа, Х. Кънчев, Л. Стоянов

Kомпенсиране на флуктуациите на мощността във фотоволтаични системи със суперкондензатори

списание Е+Е ( приета за печат )


Обретенов В., Ц.Цалов.

Моделна капланова водна турбина

Научна конференция ЕМФ`2011, сборник доклади, т.II, стр. 15-21, созопол, 2011


Обретенов В.

Работно колело за осова водна турбина

Научна конференция ЕМФ`2011, сборник доклади, т.ІІ, стр. 9-15, Созопол, 2011


Обретенов В., Ц.Цалов, Г.Табаков

Опитно изследване на дебитната характеристика на Капланова водна турбина

Сп. „Топлотехника”, бр. №2, Варна, 2011

 

Обретенов В., Ц. Цалов, Г. Табаков

Опитно изследване на дебитната характеристика на Капланова водна турбина

Доклад на Национална конференция с международно участие “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии’ 2011”

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L.

“Inertia influence on MPPT operation of a wind turbine with doubly fed induction generator”

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 315-320, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L.

“Experimental Study of Losses in Doubly-Fed Induction Generator”

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 321-326, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

TodorovG. and Georgiev G.

"Additional losses in distribution transformers caused by deviance in the energy quality"

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 333-336, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Kanchev H.

"Planificationsopérationnelles pour la minimisation des émissionspolluantes et le coût du fonctionnement d’un micro-réseau"

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 276-281, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Lazarov V., Stoyanov L., Zarkov Z., Notton G.

“Wind turbine with doubly fed induction generator operating at limited power point”

Procedings of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, pp. DS2d.2-1 – DS2d.2-7, Novi Sad, Serbia

 

Kanchev H., Lazarov V., François B.

"Environmental and economical optimization of microgrid long term operational planning including PV-based active generators"

Procedings of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, pp. DS2d.2-1 – DS2d.2-7, Novi Sad, Serbia

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L., Kanchev H., François B.

"Grid-connected PV system with MPPT control"

Science Days of Technical University of Sofia, IV-th Scientific Conference Electrical Faculty, Sozopol, Bulgaria, 28 September - 01 October 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L., Kanchev H., François B.

"Grid-connected photovoltaic systems with limited output power control"

Science Days of Technical University of Sofia, IV-th Scientific Conference Electrical Faculty, Sozopol, Bulgaria, 28 September - 01 October 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Stoyanov L., Kanchev H.

"Modeling of photovoltaic panels for MPPT purposes"

Science Days of Technical University of Sofia, IV-th Scientific Conference Electrical Faculty, Sozopol, Bulgaria, 28 September - 01 October 2012.

 

Lazarov V., Zarkov Z., Kanchev H., Stoyanov L., François B.

„Compensation of power fluctuations in PV systems with supercapacitors”

Електротехника и електроника, том 47, № 9-10/2012, стр. 48 – 55, ISSN 0861 – 4717.

 

Obretenov V., TsalovT., Mateev S.

"Stand for Testing of Hydrokinetic Turbines"

Proceedings of the conference Colloque francophone surl’énergie – environnement – économie et thermodynamique COFRET 2012, pp. 266-269, Sozopol, Bulgaria, 11-13 June 2012.

 

Обретенов В.,Табаков Г.

"Изследване и анализ на характеристиките нахидроагратите във ВЕЦ”Бързия”

Топлотехника, бр.3, 2012, стр.12-15, ISSN 1314-2550.

 

Обретенов В.

"Характеристики на водни турбини"

Енерджиревю, бр.1, 2012, стр. 93-96, ISSN 1314-0671.

 

Обретенов В.

"Режимни характеристики на ВЕЦ и ПАВЕЦ"

Енерджиревю, бр.2, 2012, стр. 58-61, ISSN 1314-0671

 

Калоянов, Н., М. Златева, Ц. Божков, Д. Славова, Т. Атанасов

Някои резултати от експериментално изследване на активни слънчеви системи с плоски и вакуумнотръбни колектори

Сборник с доклади от XIX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, том 1, 359-366, 2014

 

Калоянов, Н., А. Стойнов

Математичен модел на работата на хладилен компресор като част от термопомпена система “вода-вода“

Сборник с доклади от XX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том 1, 244-249, 2015

 

Влашки, С., Ц. Божков, Й. Стоянов

Свойства на въглеродния диоксид (R744) като хладилен агент

Сборник с доклади от XXI Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том 1, 183-190, 2016

 

Калоянов, Н., М. Златева, Ц. Божков, Т. Траянов, Х. Стайков

Някои резултати от експериментално изследване на термопомпена система с радиационен изпарител

Сборник с доклади от XXI Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том 1, 227-233, 2016

 

Zarkov, Z., L. Stoyanov, H. Kanchev, V. Milenov, V. Lazarov

Study of Photovoltaic Systems Performances with Different Module Types

Materials Science Forum, vol. 856, pp 279-284, 2016, ISSN: 0255-5476 (IF (SJR): 0.26)

 

Zarkov, Z., L. Stoyanov, V. Milenov, H. Voynova, V. Lazarov

Modeling of PV Generators from Different Technologies – Case Study

2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC 2016), pp. 412-417, ISBN: 978-1-5090-1797-3.

 

Зарков, З., Б. Демирков, Л. Стоянов, И. Бачев, В. Лазаров

Състояние и развитие на съвременните ветроенергийни преобразувателни системи – част I

VIII Научна конференция ЕФ 2016, 12 - 15 Септември, 2016 г., "Св.св. Константин и Елена", Варна, България (докладвана и очаква публикуване)

 

Зарков, З., Б. Демирков, Л. Стоянов, И. Бачев, В. Лазаров

Състояние и развитие на съвременните ветроенергийни преобразувателни системи – част II

VIII Научна конференция ЕФ 2016, 12 - 15 Септември, 2016 г., "Св.св. Константин и Елена", Варна, България (докладвана и очаква публикуване)

 

Зарков, З.

Система за снемане на характеристиките на слънчеви модули

Годишник на ТУ – София, Том 64, Книга 4, 2014, 219-228, ISSN 1311-0829.

 

Зарков, З., Л. Стоянов, В. Лазаров, Х. Кънчев

Платформа за изследване на фотоволтаични генератори със слънцеследящи системи

Годишник на ТУ – София, Том 64, Книга 3, 2014, 173-182, ISSN 1311-0829

 

Zarkov Z., L. Stoyanov, H. Kanchev, V. Milenov, V. Lazarov

Study of Photovoltaic Systems Performances with Different Module Types

Proceedings of the 9-th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano Materials (Japmed’9), Sofia, Bulgaria, 2015, pp. 91-92

 

Зарков, З., Л. Стоянов, Х. Кънчев, В. Миленов, В. Лазаров

Сравнително изследване на фотоволтаични системи с различни видове панели

Екологично инженерство и опазване на околната среда, № 3, 2015, 47-56, ISSN 1311-8668

 

Обретенов В.

Гаранционно изследване на многодюзова Пелтонова турбина

Сп. „Топлотехника“, бр.7, кн.2, стр.24-28. Издателство на ТУ-Варна, 2014. ISSN 1314-2550

 

Obretenov, V.S., Ts. Tsalov

The new hydraulic laboratory at the Technical University of Sofia

Сборник научных трудов  IХ международной научно-технической конференции „Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика. Современное состояние и перспективы развития“, стр. 79-87, Санкт-Петербург, 2016. ISBN 978-5-7422-5346-4

 

ПАТЕНТИ

Патент за изобретение №66503. Лазаров, В., Д. Спиров, З. Зарков, Л. Стоянов. Система за управление на изходящата мощност на фотоволтаична система. Публикуван в бюлетин №9 на Патентно ведомство на Република България от 30.09.2015.

 

Патент за изобретение №66506. Лазаров, В., Д. Спиров, З. Зарков, Л. Стоянов. Система за управление на изходящата мощност във ветроенергийна преобразувателна система. Публикуван в бюлетин №10 на Патентно ведомство на Република България от 30.10.2015.

 


 


Предишна страница: Енергийна ефективност  Следваща страница: Новини и събития