Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Възобновяеми енергийни източници

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите

Група 1: Изградена научноизследователска инфраструктура, позволяваща широкомащабни научни изследвания за получаване на нови знания за енергопреобразуващите процеси, елементите и агрегатите на системи за преобразуване на енергията на възобновяемите енергийни източници в топлина, студ и електричество.

Група 2: Научни и научно-приложни резултати:

- Модел за определяне на оптималните режимни параметри (дебит през колекторния кръг и дебит през акумулатора) при проектиране на системи за топлинно преобразуване на слънчевата енергия.

- Установени енергийни характеристики на топлинни колектори с нови покрития на медни и алуминиеви абсорбери с подобрени селектиращи свойства.

- Модел на температурната стратификация в акумулатори на топлина при различни схеми за свързване, пригоден за инженерни пресмятания при решаване на проверочната и проектната задачи.

- Анализ и оценка на възможностите за създаване на комбинирана топлинна система за охлаждане със слънчева енергия. Енергийни характеристики на различни структурни схеми.

- Нови модели на топлообмена в апарати, работещи в режим на фазов преход като изпарители и кондензатори на термопомпени системи, необходими за определяне на годишния разход на енергия на системите.

- Обобщен модел за определяне на енергийните характеристики на компресорните термопомпени агрегати с различни  озонобезопасни работни тела.

- Обобщен модел на система с абсорбционен хладилен цикъл за определяне на краткосрочни и дългосрочни енергийни характеристики.

- Методика за оценка на производството на електричество от слънчева и вятърна енергия с отчитане на конкретни технологии.

- Симулационни компютърни модели на вятърни и фотоволтаични генератори, с и без електронни преобразуватели, с отчитане на различните технологии.

- Симулационни компютърни модели на хибридни системи с възобновяеми източници на енергия, работещи в автономен режим и в паралел с мрежата.

- Методология  за измервания и оценка на качеството на електрическата енергия, произведена от ветро- и фотоволтаични генератори.

- Методи и софтуер за пресмятане на проточната част нисконапорни осови и хидрокинетични турбини.

- Разработена нова конструкция на нисконапорна осова турбина за усвояване на водни източници.

- Разработена нова конструкция на хидрокинетична турбина.

- Разработена нова конструкция на помпен агрегат с хидрокинетична водна турбина.

- Методи и софтуер за пресмятане на проточната част нисконапорни осови и хидрокинетични турбини.

- Разработена нова конструкция на нисконапорна осова турбина за усвояване на водни източници.

- Разработена нова конструкция на хидрокинетична турбина.

- Разработена нова конструкция на помпен агрегат с хидрокинетична водна турбина.

Тези резултати ще дадат възможност за научно обслужване при изграждане и актуализиране на националната нормативна база, свързана със Закона за възобновяемите енергийни източници и наредбите към него, реализиране на научноизследователски задачи по национални и международни научни програми съвместно с български и чуждестранни партньори, както и обогатяване на обучението на докторанти, студенти и специализанти в областта на възобновяемите енергийни източници.

Предишна страница: Енергийна ефективност  Следваща страница: Публикации