Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Виртуално инженерство

Разпространението на резултатите от работата по проекта се извършва и посредством публикуване на резултатите на научни конференции и в специализирани издания. Някои по-важните публикации са посочени по-долу:

Bachvarov, A.; Katicic, J. and Yordanov, Y.

Collaborative Engineering in Common Virtual Reality Environments

Научни известия, година XVI, брой 2/112,  май 2009, ISSN-13 10-3946

 

Katicic, J., Bachvarov, A. and Palauzov, I.

Integration of VR-supported Crash Simulations in Product Development

Advances in Production Engineering and Management (APEM), Volume 4, Special Issue on Mass Customization, May 2009, Slovenia, ISSN 1854-6250

 

Tudjarov, B., Bachvarov, A. and Boyadjiev, I.

Web Virtual Reality for Product Customization

Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2009), September 2009

 

Bachvarov, A.; Maleshkov, St.; Katicic, J. and Stoyana, P.

Product Individualization by the Customer through Virtual Reality Integration

Proceedings of the 5th World Conference on Mass Customization & Personalization MCPC, 2009, Helsinki at <http://mcpc2009.com>

 

Chotrov, D.; Maleshkov, St. und Bachvarov, A.

Interaktion in Systemen der virtuellen Realität durc Gesten

Wissesnschaftliche Konferenz “Technik und Wirtschaft in der globalen Krise“. November 2009, Sofia

 

Andjelkovich, M.; Maleshkov, St. and Bachvarov, A.

Affordable Tracking for Virtual Reality

Wissesnschaftliche Konferenz “Technik und Wirtschaft in der globalen Krise“. November 2009, Sofia

 

Bachvarov, A.; Malesh bkov, St.; Katicic, J. and Stoyana, P.

Design-by-the-Customer through Virtual Reality

Innovative Developments in Design and Manufacturing. Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping. CRC Press, Taylor and Frances Group, 2010, London, ISBN: 978-0-415-87307-9

 

Todorov G., B. Romanov, K. Kamberov, Sv. Stoev

Structural FE dynamics simulation of complex casings for power tool

Proceedings in Manufacturing Systemsvol. 6, issue 3, 2011, pp.177-180

 

Todorov G, Y. Lai, K. Kamberov, V. Peykov, Y. Dai

Virtual prototypes verification through Rapid Prototyping and Experimental Studies

International Conference “ROBOTICS, AUTOMATION AND MECHATRONICS”’11 RAM 2011, October 2011, Sofia, pp. a-1 – a-4

 

Todorov G., Tzv. Ivanov, K. Kamberov, B. Romanov

Modular conception for high speed cutting machnines using laser, plasma or water jet technologies

Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, vol. 7/127, ISSN 1310-3946, Sept. 2011, pp. 37-41

 

Todorov G., Tzv. Ivanov, K. Kamberov, Sv. Stoev

Design and virtual prototyping of a forklift transmission module

Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, vol. 7/127, ISSN 1310-3946, Sept. 2011, pp. 42-45

 

Тодоров Г., Я. Софронов, В. Митов, Б. Върбанов

Изследване на възможностите за изграждане на зъбни импланти чрез технологията на „селективно лазерно разстопяване“

в ТУ-София, САИ 2012

 

Тодоров Г., К. Камберов, Б. Романов, Ц. Иванов

Виртуално инженерство при проектиране жизнения цикъл на изделията

САИ 2012

 

Софронов Я., Г. Тодоров, Н. Николов, Б. Романов

Възможности за бързо производство в лаборатория „CAD/CAM/CAE в Индустрията“

списание „Машиностроене и електротехника“, бр. 5-6, година LXI, 2012

 

Тодоров Г., К. Камберов, Б. Романов, Св. Стоев

Виртуално и физическо прототипиране

списание „Машиностроене и електротехника“, бр. 5-6, година LXI, 2012

 

Тодоров Г., К.Камберов, П.Ангелов

Анализ на термичните параметри на електронен захранващ блок чрез виртуален прототип

Международна научна конференция МТФ‘2012, София, България, 18-20 Октомври 2012

 

Тодоров Г., В. Пейков, К.Камберов, Св.Стоев

Моделиране на надеждностните и експлоатационни параметри на електроинсрумент при използване на виртуален прототип

Международна научна конференция МТФ‘2012, София, България, 18-20 Октомври 2012

 

Тодоров Г., Цв. Иванов, К.Камберов, Св.Стоев

Изследване появата на дефекти в шаси на високоповдигач с помощта на виртуален модел

Международна научна конференция МТФ‘2012, София, България, 18-20 Октомври 2012

 

Тодоров Г., Я. Софронов, Цв. Иванов

Изготвяне на мащабни физически прототипи за идентификация на функционални параметри

2012

 

Todorov G., B. Romanov, K. Kamberov, Sv. Stoev

Drop Test of Electronic Device by Virtual Prototype Simulation

21st International Conference on Manufacturing Systems, ICMaS 2012, Bucharest, Romania, 08-09 November 2012

 

Kamberov K., G. Todorov, B. Romanov, Ts. Ivanov

Simulation Driven Improvement of Worm Gearset Performance using Virtual Prototype

“Recent” magazine, Vol. 13 (2012), No. 2 (35), July 2012

 

Todorov G., I. Dobrev, K. Kamberov

CFD and Thermal Analyses Application at Reflow Oven Design Improvements Based on Virtual Prototyping Techniques, IN-TECH 2012

International Conference on Innovative Technologies, Rijeka, Croatia, 26 – 29 September 2012

 

Тодоров Г., К. Камберов, Цв. Иванов, Б. Врабевски

Ефективност на инженерните анализи

списание CIO, CAD/CAM&GIS, бр.8, година IX, септември 2013

 

Тодоров Г., Я. Софронов, Х. Христов

Якостно и деформационни поведение на субпериостални имплантати

списание „Машиностроене и електротехника“, бр. 06, година LXII, 2013

 

Тодоров Г., К. Камберов, А. Иванов

Възможности за инженерен анализ на електромагнитно поведение чрез тримерни модели

списание „Машиностроене и електротехника“, бр. 09, година LXII, 2013

 

Todorov G., K. Kamberov, Sv. Stoev, I. Savov

Structural Analysis and Verification of Snap-Fit Joints in Plastic Parts

CONTECH '13 Control Engineering Conference on Mechatronics, Advanced Manufacturing Technologies, Automatic Control Systems and Information Technology, Istanbul, Turkey, 26th to 28th December 2013 (под печат)

 

Todorov G., Ts. Ivanov, K. Kamberov, B. Aladjemov

Engineering Design and Analysis of Nozzle Assembly for Water Sports Training Device

22nd International Conference on Manufacturing Systems, ICMaS 2012, Bucharest, Romania, 14-15 November 2013 (под печат)

 

Малешков С., Чоторов Д., Бъчваров А., Камберов К.

Мултимодално представяне на резултати от инженерни анализи в среда на виртуална реалност

Международна научна конференция МТФ 2012 г. /АМТЕХ 2012 г. Сборник доклади, с. 301 – 306.

 

Тодоров, Г., Загоров, Б., Камберов, К., Романов, Б.

Проектиране на иновативни продукти чрез хармонизация на стилистично и функционално решение

списание „Машиностроене и електротехника“ бр. 5-6, година LXIV 2015, стр. 10-13.

 

Тодоров, Г., Камберов, К., Семков, М.

Развитие на конструктивна концепция чрез виртуално прототипиране

списание „Машиностроене и електротехника“ бр. 10-11, година LXV 2016, стр. 27-30.

 

Иванов, Ц.

Концепиране и конструиране на зареждаща система при високоскоростни отрезни машини с лазерен и плазмен източници на рязване

Международна научна конференция „70 години МТФ“, 28-ма Международна научна конференция на Машинно-технологичен факултет на ТУ-София, Сборник доклади, Созопол, България, 11-13 септември 2015, стр. 377-383.

 

Романов, Б.

Оптимизация на технологичните параметри при запълване на тънкостенни полимерни детайли

Международна научна конференция „70 години МТФ“, 28-ма Международна научна конференция на Машинно-технологичен факултет на ТУ-София, Сборник доклади, Созопол, България, 11-13 септември 2015, стр. 369-376.

 

Тодоров, Г., Иванов, Ц., Даскалова, Д., Камберов, К.

Подход за автоматизирано проектиране на модулни машини за рязане на листови материали

Международна научна конференция „70 години МТФ“, 28-ма Международна научна конференция на Машинно-технологичен факултет на ТУ-София, Сборник доклади, Созопол, България, 11-13 септември 2015, стр. 419-425.

 

Todorov, G., Kamberov, K., Semkov, M.,

MEMS Actuator Concept Development for Space Systems Based on Virtual Prototyping

The 7th Nano–Satellite Symposium and The 4th Unisec–Global Meeting October 18-23, 2016, pp. 1-6.

 

Todorov, G., Kamberov, K.

Design concept evaluation of tooth implant-abutment interface based on engineering analyses using virtual prototypes

Journal of the Balkan Tribological Association, November 22.

 

Тодоров, Г., Камберов, К., Савов. И.

Автоматизиран подход за CAD моделиране на ортези за костни фрактури

Международна научна конференция „70 години МТФ“, 28-ма Международна научна конференция на Машинно-технологичен факултет на ТУ-София, Сборник доклади, Созопол, България, 11-13 септември 2015, стр. 391-396.

 

Тодоров, Г., Камберов, Романов, Б.

Мултифизичен термо-флуиден анализ за определяне работните параметри на тестова магнитна глава

Международна научна конференция „70 години МТФ“, 28-ма Международна научна конференция на Машинно-технологичен факултет на ТУ-София, Сборник доклади, Созопол, България, 11-13 септември 2015, стр. 407-414.

 

Kamberov, K., Todorov, G., Stoev, S., Romanov, B.

Mechanical strength of train wheels based on virtual prototyping, Proceedings in Manufacturing Systems

Volume 10, Issue 3, 2015, pp. 99-104.

 

Бъчваров, А. Г., Малешков, С. Б.,  Чотров, Д. И.

Мултимодално представяне на резултати от инженерни (CAE) анализи в среда на виртуална реалност

Сборник доклади на XIII Международен научен конгрес "Машини, технологии, материали 2016", 14-17.09.2016, Варна, България.

 

D. I. Chotrov,  A. G. Bachvarov,  S. B. Maleshkov,  Y. R. Yordanov

Automatic CAE-Object and Analysis Results Export for Presentation in Virtual Reality Environments

Presented for publication in International Journal of Engineering Research and Management, ISSN:2349-2058, Impact factor 2.37.

“Научни изследвания в областта на виртуално инженерство” – асоцииран участник Институт по Механика, БАН

 

Zahariev E. and Cuadrado J.

Dynamics of mechanisms in over-constrained and singular configurations

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Vol. 41, No. 1, pp. 3 – 18, 2011


Zahariev E., Manoach E. and Kamberov K.

Dynamics of wind power generators subjected to seismic excitations

Национална конференция “Дни на механиката”, Варна 8-10 септември 2011 г. (in English), to appear in journal Mechanics of Machines

 

Zahariev E.

Simulation of non-stationary vibration of large multibidy systems, accepted for presentation at the Euromech Colloquium 524 on “Multibody system modeling, control and simulation for engineering design”

University of Twente, February 27 - March 1, 2012


Маноах Е., Захариев Е., Камберов К.

доклад и статия

в специалното издание на конференцията през декември

 

E. Manoach, J. Warminski, A. Mitura2, S. Samborski

Large amplitude vibrations of timoshenko beam with delamination

Proceedings of 11th International Conference on Vibration Problems, Z. Dimitrovova et al. (eds.), Lisbon, Portugal, 9-12 September 2013 (10pages)

 

S.Samborski, E.Manoach

A Parametric Study of Damage Influence on Dynamical Characteristics of Vibrating Beams

extended abstract is published in Proceedings of CMM-2013 – Computer Methods in Mechanics 27–31 August 2013, Poznan, Poland (extended version will be submitet to a journal. Презентацията, представена на конференцията е приложена)

 

Jivkov V., Zahariev E.

Stability and Non-Stationary Vibrations of Rotor in Elasto – Viscous Field, Mechanics Based Design of Structures and Machines (in print)

Taylor & Francis Group, 2013. (2012 5-Year Impact Factor: 0.522)

 

Zahariev E.

Earthquake dynamic response of large flexible multibody systems

Mechanical Science, Delft, 4, 131–137, 2013, ISSN 2191-9151, doi:10.5194/ms-4-131-2013.

 

Danchev I., JivkovV., Zahariev E.

Vibroactivity Analysis of High Speed Rotating Machine on Flexible Foundation

Proc. of the ECOMAS Thematic Conference “Multibody Dynamics 2013, 1-4 July 2013, Zagreb, Croatia.

 

Камберов К., Маноах Е., Захариев Е.

Моделиране на динамиката на вятърни генератори, “Дни на механиката”

Международен дом на учените “Ф. Ж. Кюри”, Варна, 8 – 10 септември 2013 г.

 

Jivkov, E. Zahariev

Non-Stationery Phenomena of Rotating Multibody Systems

Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 68(4), pp. 505 – 512, 2015.(IF)

 

E. Zahariev, V. Jivkov, I. Danchev

Relative and absolute finite element nodal coordinates in the dynamics of large flexible structures subject to seismic excitations

ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics, June 29 - July 2, 2015, Barcelona, Catalonia, Spain, pp. 431 – 442.

 

V. Jivkov, E. Zahariev

Dynamics of Flexible Wind Power Generator with Unbalanced Rotor

International Scientific Conference “70 Years FIT”, 11 – 13 Sept. 2015, Sozopol, Bulgaria, pp. 487 - 493 (ISBN: 978-619-167-178-6)

 

E. Zahariev

Absolute Finite Element Coordinates in Multibody System Dynamics

International Scientific Conference “70 Years FIT”, 11 – 13 Sept. 2015, Sozopol, Bulgaria, pp. 511 - 516, (ISBN: 978-619-167-178-6).

 

E. Zahariev, V. Jivkov, I. Danchev

Absolute Finite Element Nodal Coordinates in the Dynamics of Large Flexible Structures - an Incremental Approach

International Journal of Mechanical Engineering and Automation, Volume 2, Number 10, 2015, pp. 442-453 (ISSN: 2333-9179)

 

V. Jivkov, E. Zahariev

Dynamics of Flexible Wind Power Generator with Unbalanced Rotor

TEM Journal. Volume 5, Issue 3, Pages 263-267, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM53-02, August 2016.

 

E. Zahariev

Absolute Finite Element Coordinates in the Dynamics of Large Flexible Structures

ECCOMAS Congress 2016 VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Crete Island, Greece, 5–10  June 2016 (ISBN: 978-3-9503537-0-9)

 

S. Stoykov, E. Manoach

Electro-mechanical coupling of rotating 3D beams

Int. Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis 23-25 May, 2016, Marrakesh, in MATEC Web of Conferences Vol.83, 05011 ,  doi: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168305011 . (2016) (SJR: 0.12)

 

E. Manoach, J. Warminski , L.Kloda  , A. Teter.

Vibration based methods for damage detection in structures

Int. Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, 23-25 May, 2016, Marrakesh, in MATEC Web of Conferences Vol.83, 05007 , 6 pages, doi: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168305007 . (2016) (SJR: 0.12)
Предишна страница: Публикации  Следваща страница: Комуникационни технологии