Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Виртуално инженерство

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите

Създаването на иновативна инфраструктура за най-съвременните технологии на виртуалното инженерство и подготвени докторанти, изледователи и преподаватели ще създаде условия за бързо развитие на иновативни процеси и системи/продукти насочени както към по-фундаментални изследвания, така и към подпомагане на предприятията, и особено на малките и средни предприятия, споделяйки  ресурси и know-how с конкретна приложимост в индустрията, Тази увереност се определя и от повече от 15 годишния опит на голяма част от членовете на екипа в работа по индустриални проекти.

Създаване на нови подходи и методи проектиране и изследване на изделия и процеси, основани на виртуалното инженерство(ВИ);

Създаването на система за мониторинг и методиката за предвиждане на разрушения чрез виртуален прототип ще осигури данни за оптималното проектиране и приложение на ВГ за специфичните условия на околната среда. Своевременното откриване на повреди ще доведе до предотвратяване на аварии и по този начин до намаляване цената на ел. енергията от ВГ.

Иновативни методи за интегриране на имплицитно познание за интерфейсите и поведението на обектите във виртуалния свят и усъвършенствани методи и средства за представяне на присъствието на потребителя в сцената и за взаимодействието му с виртуалния свят.

Надграждането на съществуващия капацитет на Центъра в областта на виртуалното инженерство ще допринесе за съществено подобряване на научно-изследователските възможности на всички направления на  УНИК, както и на условията за обучение на студенти, докторанти и млади учени в ТУ- София за нуждите на обществото на знанието.

Предишна страница: Научни направления  Следваща страница: МЕМС и микро/нанотехнологии