News and Events

Dec 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Purpose

Стратегическата цел на предлагания проект обхваща развитието на Иновационен център за върхови научни постижения, за изследвания, развитие и трансфер на технологии и за обучение ориентирано към бъдещата икономика на знанието. Особено внимание ще бъде отделено върху подходи и методи за ефективно използване на виртуалното инженерство и микро/нанотехнологиите при ускорено развитие на иновативни технологии и системи за проектиране и оценяване на МЕМС, а също и системи за рекупериране на енергия, с оглед повишаване на конкурентноспособността на ТУ и МСП в България. Тази цел се определя и от факта, че развитието на нови продукти е концентрирано предимно в развитите страни, а Източна Европа е с относително малък дял в развитието на иновативни продукти и за да са конкурентни предприятията от тези страни трябва да използват най-новите и ефективни методи и подходи при създаване на иновативни продукти както и обучение на висококомпетентни специалисти.

Научните задачи на иновационния център за върхови научни постижения, за развитие и трансфер на технологии, чрез които ще бъде постигната стратегическата цел на предлагания проект, включват:

• Повишаване на квалификационното ниво на учените и преподавателите от центъра в областта на виртуалното инженерство и микропроизводството;

• Повишаване на квалификационното ниво на учените и преподавателите от центъра в областта на виртуалното инженерство и микропроизводството;

• Изграждане на инфраструктура от софтуерни, хардуерни и специални средства и специализирано оборудване за микро/нано обработки с лазерна или друга електронна технология;

• Разработване на метод за симулация на поведението на сложни MEMS обекти и системи;

• Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженерство и физическото прототипиране;

• Верификация на методите и подхода на базата на конкретни тестови примери;

• Разработване методология за проектиране и функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство;

• Оценяване на метода на базата на постигнатите от виртуалния прототип на механична система за акумулиране на енергия параметри в сравнение с конкурентни системи;

• Създаване на условия за ефективно обучение на студенти, докторанти и млади учени в сферата на виртуалното инженерство и микро производството и енергиината ефективност. Тази задача ще бъде един от фокусите на проекта за създаване на специалисти за бъдещата икономика на знанието, които ще могат да отговорят на предизвикателствата на глобалната конкуренция и ще са подготвени да поемат водещата роля в развитието на конкурентоспособни продукти чрез интердисциплинарния подход на виртуалното инженерство, позволяващ скъсяване на времето за разработване на иновативни обекти и системи .

 

Previous page: About Centre  Next page: Activities