Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Цел на проекта

Анализът на областите и обхвата на проекта в текущия му вид и натрупания до момента опит по изпълнението му дават основание да се смята, че е на лице голям потенциал за консолидиране на усилията на специалисти от редица свързани области като механиката, електрониката, нанотехнологиите, микророботиката, енергийната ефективност и възобновяемите енргийни източници, комуникационните системи и др. и чрез използване на средствата на виртуалното инженерство и се създадават условия за по-мащабни изследвания и иновативна среда като се обособи Университетски Изследователски Комплекс (УНИК) с изразен синергийен ефект. За осъществяваване на тази стратегия ще бъдат доразвити съществуващите направления:

• Виртуалното инженерство (ВИ) - в посока увеличаване на възможностите и обхвата на изследванията и технологиите за симулиране на поведението на виртуални прототипи и системи, както и към подобряване на технологиите на средствата на виртуалната реалност;

• Микроелектромеханичните системи(МЕМС) - в посока към подобряване на изследователския потен-циал в посока микро/нанотехнологии (МНТ) и особенно в посока окомплектоване, с най-съвременни съоражения за изграждане на физически прототипи чрез добавяне на материал, нанасяне на микрослоеве, както и уникална измервателна техника за контрол и валидация на реализациите;

• Рекуперацията на енергия в посока системно развитие и интеграция на системи за кинематично акуму-лиране на енергия(КЕРС), основно в новите поколения хибридни и електрически транспортни средства за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии.

Също така ще бъдат развити и нови свързани направления за разширяване на научно-изследова-телския капацитет на комплекса в областите на:

• Нови материали и наноструктури (НМН) – пряко свързани с останалите направления, както и цялостно развитие на нови материали и наноструктури ;

• Комуникационни технологии (КТ) – средства за комуникация и мониторинг на системите във високочес-тотните обхвати и техните въздействия

• Енергийна ефективност(ЕЕ) – работата в областта на енергийното потребление и управление ще бъде значително разширено към сградна, процесна и индустриална енергоефективност;

• Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - работата в областта на възобновяемите енергийни източ-ници и управлението им ще бъде разширено в направленията слънчева, водна и вятърна енергия.

Актуализираните цели, чрез които ще бъде постигната стратегията за прерастване от действащ „Център за върхови технологии” в „Университетски научно-изследователски комплекс” (УНИК), включват:

1. Мащабно развитие на започнатите изледвания и разработване на нови методи и подходи за прилагане на технологиите на виртуалното инженерство за проектиране и симулация на поведението на сложни обекти и системи и физическото им прототипиране и валидиране в областите на проекта;

2. Изследване и развитие на иновативни средства за комуникация и мониторинг на системите във високочестотните обхвати и техните въздействия;

3. Развитие на започнатите изледвания в микроелектромеханичните системи и разширяване към МНТ с нови методи и уникални прототипни микро/нано системи, както и окомплектоване с измервателна техника за контрол и валидация на реализациите - ключов фактор в микро технологиите;

4. Изследване, моделиране и развитие на нови материали и наноструктури (НМН) ;

5. Изследване, симулация и интеграция на иновативни механични системи за рекуперация на енергия (КЕРС) в съвременни транспортни средства и енергиини системи;

6. Изследване, развитие и управление на иновации в сградна, процесна и индустриална енергийна фективност (ЕЕ);

7. Развитие, изследване и управление на иновации във ВЕИ в направленията слънчева, водна и вятърна енергия;

8. Верификация на разработваните иновации на базата на конкретни тестови реализации и трансфер на знания чрез партньорства с индустриални фирми и научно-изследователски организации;

9. Повишаване на квалификационното ниво на учените и преподавателите от УНИК в областта на виртуалното инженерство, микропроизводството, новите материали, комуникационните технологии, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници;

10. Създаване на докторантско училище към УНИК за създаване на благоприятна среда за развите на млади учени за бъдещата икономика на знанието.

За осъществяване на тези цели се планира доразвиване на започнатото изграждане на инфраструк-турата и специализирано оборудване за изследвания в МНТ и физическо прототипиране, валидира-не и оценяване в областта на МНМ, на КЕРС, ЕЕ, ВЕИ и ВИ, включително обособяване на звената от направленията в обособени площи на УНИК. Това е възможно с оглед на увеличеното потенциално финансиране и продължителност до 5 години.

УНИК ще подпомогне, както научно-изследователската работа в ТУ-София и асоцираните партньори с пряко участие (БАН/ИМ и ХТМУ), задълбочаването на връзките с други унивеситети (Медицинска академия, Софийски Университет, Университетите в Карлруе/Германия и Кардиф/ Обединеното кралство), повишаването на качеството на учебната работа, така също и ще способства за подпомагане на предприятията, и особено на малките и средни предприятия, споделяйки ресурси и know-how с университетските специалисти или с партньорски компании.

 


Предишна страница: За УНИК  Следваща страница: Дейности