Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

16/12/2011г. Семинар по проект УНИК – ТУ-София

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

Семинарът бе посетен от много учени, преподаватели, докторанти и студенти, а в рамките на проявата гости бяха и мениджъри от индустрията, работещи в области, свързани с направленията на проекта („Джонсън Контролс България” ЕООД, „Сенсата – България” АД, „FE-DESIGN Bulgaria” ООД, „Спарки Елтос” АД, „Контракс” АД, „Смартком България” АД и др.). Присъстваха членовете на ръководството на Технически Университет – София ректора проф. д-р М. Христов и зам.-ректора доц. д-р И. Кралов, ректора на Химико Технологичен и Металургичен Университет – София доц. д-р Б. Стефанов, както и представители на асоциирания участник в проекта – Института по Механика, БАН, и от Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” и от Медицински Универститет - София.

Семинарът бе открит от ректора на Технически Университет – София проф. д-р М. Христов, който приветства участниците в семинара и пожела успешна работа.
Кратко представяне на проекта бе направено от неговият ръководител проф. д-р К. Веселинов. В него той запозна участниците в семинара с основните направления на проекта, неговата стратегия, структура на управление, включените асоциирани участници и постигнатите основни резултати през първата година.

Семинар за първата година на проект УНИК. Представяне на ръководителя на проекта проф. д-р К. Веселинов

 

Въвеждащо представяне беше направено и от страна на ръководителите на асоциираните участници в проекта: ректора на ХТМУ-София, доц. д-р Б. Стефанов и доц. д.т.н. Е. Захариев от ИМ, БАН

Семинар за първата година на проект УНИК. Представяне на асоциирани участници от ректора доц. д-р Б. Стефанов (ХТМУ) и доц. д.т.н. Е. Захариев ИМ, БАН

 

В семинара бяха включени и участници в други два сходни проекта – за изграждане на университетски центрове – към СУ „Св. Кл. Охридски” и към Медицински Универститет - София. Тяхни кратки презентации показаха развитието на проектите „Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (Център за върхови постижения Институт Диалог Европа)”, осъществяван от СУ „Св. Кл. Охридски” и „Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания” към Медицински Универститет – София.

Семинар за първата година на проект УНИК. Представяне на проекти за университетски комплекси към СУ „Св. Кл. Охридски” и Медицински Университет - София

 

В първата пауза на семинара бяха посетени лаборатории, част от създаденият УНИК, като голям интерес бе проявен към лабораторията „Виртуална реалност” и лаборатория „CAD/CAM/CAE в Индустрията”. Демонстрирани бяха технологиите и оборудването, ползвани от тези звена на научно-изследователският комплекс.

Семинар за първата година на проект УНИК. Посещение на научно-изследователски лаборатории, част от УНИК

 

Първата половина на семинара завърши с представяне на осъществените дейности през първата година на проекта от асоциираните участници – ХТМУ-София (проф. д-р Р. Бечева) и ИМ, БАН (доц. д.т.н. Е. Захариев)

Семинар за първата година на проект УНИК. Дейности по проекта на асоциирани участници ХТМУ-София и ИМ, БАН

 

Представени бяха и други два важни компонента от УНИК – плана за създаване и развитие на Докторантското училище бе изложен от неговият директор, доц. д-р Н Николов, а информация относно дейностите по изграждането на инфраструктурата на УНИК бе изнесена от заместник-ръководителя на проекта проф. д-р Н. Калоянов.

 

Семинар за първата година на проект УНИК. Представяния на изгражданата инфраструктура (проф. д-р Н. Калоянов) и създаденото докторантско училище (доц. д-р Н. Николов)

 

Втората част от семинара премина при представяния по отделните направления и теми на проекта. Презентации бяха направени по съответните направления, включени по работни пакети от проекта:

WP4:
ВИРТУАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО: ПРОФ. Д-Р Г. ТОДОРОВ, АС. Д-Р К. КАМБЕРОВ, ДОКТ. МАГ. ИНЖ. Д. ЧОТРОВ;
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: ДОЦ. Д-Р Е. АЛТИМИРСКИ;

WP5:
МЕМС И МИКРО/НАНОТЕХНОЛОГИИ: ПРОФ. Д-Р М. ХРИСТОВ, ДОЦ. Д-Р Т. ТОДОРОВ, ДОКТ. МАГ. ИНЖ. Я. СОФРОНОВ;
НОВИ МАТЕРИАЛИ И НАНОСТРУКТУРИ: ДОЦ. Д-Р М. НЕЗНАКОМОВА, ДОЦ. Д-Р В. КАМБУРОВ;

WP6:
РЕКУПЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ: ПРОФ. Д.Т.Н. В. ЖИВКОВ;
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: ПРОФ. Д-Р Н. КАЛОЯНОВ, ПРОФ. Д-Р ХР. ВАСИЛЕВ, ДОЦ. Д-Р Л. ЦОКОВ, ДОКТ. ИНЖ. Б. СТАНКОВ;
ВЪЗОБНОЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ: ДОЦ. Д-Р В. ЛАЗАРОВ, ДОЦ. Д-Р В. ОБРЕТЕНОВ.

 

Презентации

Предишна страница: Новини и събития  Следваща страница: Партньори