Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Нови материали и наноструктури

Разпространението на резултатите от работата по това научно направление от проекта намери отражение в следните по-важни публикации посочени по-долу:

 

Генов, Й., Камбуров, В., Сергисова, А., Мишев, В.

3D симулация и оптимизиране на деформационния процес при интензифициране на  пластичната деформация чрез затворено (ограничено) нагъване / винтова екструзия

Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии – национална конференция с международно участие, 24-26 юни 2011, Сливен


Генов, Й., Камбуров, В., Димитрова, Р., Янкова, И.

Микроструктура и механични характеристики на алуминиеви и оловни сплави, формирани чрез интензифицирана пластична деформация, Journal of Material Science and Technology

BAS (под печат)

 

Vassileva, L., Rangelov, R., Yankova, I., Simeonova, S., Avdeev, G.

Challenges of nanomaterials and nanotechnologies in joint education and research

project Proceedings of ICERI 2011 Conference, 14th – 16th November, Madrid, Spain


Петров, К., Рангелов, Р., Иванова, Б.

Симулационно моделиране на запълването на метална форма с помощта на procast

Национална конференция по машиностроене и машинознание, Варна, 8-10 септември 2011


Рангелов, Р., Василева, Л., Янкова, И., Симеонова С., Авдеев, Г., Петров, К.

Особености на структурообразуването при получаване на композитни материали на  Аl-Si  основа, уякчени с микрочастици от TiC Механизми

машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии – национална конференция с международно участие, 24-26 юни 2011, Сливен


Kandeva, М., Kaleicheva, J., Assenova, E., Peichev, I., Ivanova, B., Mishev, V.

Wear of powder-flame coatings containing microparticles

Proceedings of the 17th International Colloquium Tribology, Esslingen, Germany, 9-12 January, 2012, in Print.(публикацията е приета за печат и ще бъде изнесена през януари 2012 г. в Еслинген - Германия)


Кандева, М., Пейчев, И., Димитрова, А.

Износване на композитни покрития, нанесени чрез газотермична свръхзвукова струя (HVOF-процес)

докладвана на национална конференция с международно участие „БУЛТРИБ 2011” октомври, София, приета за публикуване в „Трибологичен журнал №2/2011


Пейчев, И., Кандева, М.

Характеризиране на композитни покрития, нанесени чрез газотермична свръхзвукова струя (hvof-процес) при различни технологични режими

докладвана на национална конференция с международно участие „БУЛТРИБ 2011”, октомври, София, приета за публикуване в „Трибологичен журнал №2/2011


Кандева, М., Тонгов, М., Димитрова, Р.

Изследване на износването на покрития, получени чрез плазмено наваряване

Национална конференция по машиностроене и машинознание, Варна, 8-10 септември 2011


Димитрова Р., Тонгов М., Рангелов Р.,

Създаване на междинен легиран слой в матрица от нисковъглеродна стомана чрез плазмено наваряване

БУЛТРИБ 2011”, октомври, София, приета за публикуване в „Трибологичен журнал №2/2011


М. Незнакомова, Р.Иванова

Изследване на възможността за електроовлакняване  с повече от една дюза

сп. Текстил и облекло, 2/2011, стр. 34


М. Незнакомова, И. Рахнев

Придаване на ефект на намалена замърсяемост на тъкани „Деним“ предназначени за работно облекло

сп. Текстил и облекло, 9/2011, стр. 251


М. Незнакомова,

Изследване на влиянието на влажността на околната среда върху влагосъдържанието на иглонабити нетъкани текстилни материали

Сборник доклади  на XVI-та Научна конференция с международно участие, ЕМФ, Созопол 2011г., стр. 162


М. Незнакомова

Изследване на преноса на влага през иглонабити модифицирани и немодифицирани НТМ

сп. Текстил и облекло, под печат, бр.11/2011


М. Незнакомова, Е. Генинска

Анализ на термопресовани НТМ предназначени за носители на нановлакна

прието за печат сп. Текстил и облекло, кн. 12


П. Динев, Д. Господинова, Р. Ценева

Магнитно стимулиране на бариерен разряд в условията на надлъжно магнитно изолиране

Доклад пред Научна конференция с международно участие, ЕФ „11“, Созопол Приета за печат в Годишника на Техническия университет – София


Neznakomova M., N. Kaloyanov,

Thermal Barrier Properties of Multi-Layer Textile Structures with Nano-Fiber Non-Woven Membranes

The 11th AUTEX World Textile Conference, 8-10 Juni 2011 Mihlouse Fr. , Preceding of Conference Vol.1, pp. 466

 

Н. Хинов, Л. Василева, Р. Рангелов

Получаване на нанокомпозитен материал с метална матрица и карбидни армиращи частици чрез електромагнитно разбъркване

(под печат) списание "Електротехника и електроника"

 

К. Петров, А. Данаилов, Р. Рангелов

Разработване на технология за отливане на детайл „МАСА – 22 тона” от сферографитен чугун

(под печат) Годишник на ТУ –София

 

M. Kandeva, D. Karastoyanov, B. Ivanova, V. Pozhidaeva

Influence Of Nano-Diamond Particles On The Tribological Characteristics Of Nickel Chemical Coatings

13th International Conference on Tribology, May, 2013, pp 26-30, Kragujevac, pp 31-36, Serbia

 

M. Kandeva, B. Ivanova

Abrasive Wear And Wear-Resistance Of High Strength Cast Iron Containing Sn Microalloy

13th International Conference on Tribology, May, 2013, pp 26-30, Kragujevac, Serbia

 

M. Kandeva, N. Gidikova, R. Valov, V. Petkov

Nickel Composite Coatings Modified By Diamond Nanoparticles

13th International Conference on Tribology, May, 2013, pp 42-45, Kragujevac, Serbia

 

Kaleicheva J., Kandeva M., Michev V., Karaguiozova Z.

Wear Resistance Of Austempered Ductile Iron With Nanosized Additives

Tribological Journal BULTRIB, ISSN: 1313-9878, №03,2013,pp 310-315, Sofia

 

Julieta Kaleicheva, Zdravka Karaguiozova, Mara Kandeva, Elena Lyubchenko, Valentin Michev

Improvement Of Surface Properties Of Ductile Cast Irons Covered With Nanostructured Composite Nickel Coatings

Engineering Sciences, ISSN 1312-5702, № 1, 2013, pp 55-64

 

Julieta Kaleicheva, Valentin Mishev, Mara Kandeva, Zdravka Karaguiozova

Wear behavior of ductile cast irons with nanoparticles additives

Journal of Chemistry and Chemical Engineering (USA), ISSN 1934-7375, под печат

 

Незнакомова М., Н. Калоянов

Влияние на морфологията на трикотажа върху термоизолационните му свойства

XVII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2012, 16-19 септември 2012г., Созопол, Сборник доклади, Том I, стр. 197-203

 

Генинска Е., М. Незнакмова

Получаване на двуслойни материали с участие на нановлакна

XVIII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2013, 15-18 септември 2013г., Созопол, Сборник доклади, Том II, стр. 175-182

 

Панчев М., М. Незнакомова

Приложение на мокрия метод за получаване на носители на нановлакна

XVIII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2013, 15-18 септември 2013г., Созопол, Сборник доклади, Том II, стр. 219-225

 

Незнакомова М., Н. Тодоров

Влияние на добавка от силиконизиран копринен протеин върху процеса на електроовлакняване

XVIII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2013, 15-18 септември 2013г., Созопол, Сборник доклади, Том II, стр. 211-218

 

Калоянов Н., М.Незнакомова

Експериментална оценка на топлоизолационните свойства на нетъкани текстилни материали

XVIII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2013, 15-18 септември 2013г., Созопол, Сборник доклади, Том I, стр. 238-245

 

Dimitrova R., Nedelchev A., Nikolov A.

3D simulation of stress-strain state of plasma arc surfacing by CAD/CAE software SYSWELD (3D симулиране и моделиране разпределението на напрегнато-деформационното състояние при плазмено наваряване на листов метал в средата на CAD/CAE продукт SYSWELD)

7th International Conference on Innovative Technologies for Joining Advanced Materials (TIMA 14), June 19-20, 2014, Timisoara, Romania; (публикувано в (2014) Advanced Materials Research, 1029, pp. 1-7)

 

Дачева М., Димитрова Р., Янков Р., Софронов Я., Камбуров В.

Определяне твърдостта на микронаварени дисперсно уякчени със SiCp слоеве чрез наноидентация

Международна научна конференция „70 години МТФ“, 11-13 Септември, 2015, Созопол, България

 

Димитрова Р., Вълканов С., Камбуров В.

Методика за подготовка на микро/ нано частици за изследване чрез сканиращa електронна микроскопия

Международна научна конференция „70 години МТФ“, 11-13 Септември, 2015, Созопол, България

 

Димитрова Р., Кандева М., Софронов Я., Червенков Л.

Изследване износоустойчивостта на микронаварени композитни слоеве, получени чрез селективно лазерно стопяване (SLM)

БУЛТРИБ 2015, 11-13 Септември, 2015, Созопол, България

 

Димитрова Р., Камбуров В., Рангелов Р.

Разработване на флюс за въвеждане на частици силициев карбид в алуминиева стопилка

XXIII International scientific technical conference FOUNDRY 2016, 13-15 Април, 2016, Плевен, България

 

Петров К., Рангелов Р.

Примерна технология за получаване на композитни материали на алуминиева основа уякчени с микро и нано частици от TiC и SiC

XXIII International scientific technical conference FOUNDRY 2016, 13-15 Април, 2016, Плевен, България

 

Камбуров В.

Крива на уякчаване, отчитаща структурните изменения в металите при високи степени на деформация, реализирани чрез двуъглова равноканална екструзия

Научна конференция "Дни на механиката във Варна", 08-10 септември 2016, МДУ „Ф.Ж. Кюри“, к. к. „Св.св. Константин и Елена“, гр. Варна / сп. „Механика на машините“ (под печат)

 

Димитрова P., М. Кандева, В. Камбуров

Трибологични характеристики на наварен дисперсно уякчен слой от армиран с частици екструдиран алуминий

International Conference "БУЛТРИБ‘16", 27-29 октомври 2016, Технически университет-София, България (под печат)


Dimitrova R., Kandeva M., Kamburov V., Jordanov M.

Mechanical and tribological characteristics of hardfaced dispersive reinforced aluminium metal matrix layer (Механични и трибологични характеристики на наварен дисперсно уякчен слой с алуминиева матрица)

Journal of Balkan Tribological Association (JBTA) под №1769 от кн. 4 том 22 (под печат)

 

Dimitrova R., Kandeva M., Kamburov V.

Mechanical and tribological characteristics of TIG hardfaced dispersive layer by reinforced with particles extruded aluminium (Механични и трибологични характеристики на наварен дисперсно уякчен слой от армиран с частици екструдиран алуминий)

Tribology in Industry Journal, volume 38, Number 1, march 2017 (под печат)

 

Kandeva М., B. Ivanova, D. Karastoyanov, T. Grozdanova, E. Assenova

Abrasive Wear оf High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) Superalloy Coatings Under Vibration Load (Абразивно износване на свръхзвукови пламъчни покрития (HVOF) от суперсплави под действие на вибрационно натоварване)

In: Proceedings of 13th International Conference on Tribology ROTRIB`16, September 22-24, 2016 – Galați, ROMANIA (in print)

 

Kandeva M., T. Grozdanova, D. Karastoyanov, E. Assenova

Wear Resistance оf WC/Co HVOF-Coatings аnd Galvanic Cr Coatings Modified by Diamond Nanoparticles (Износоустойчивост на HVOF-покрития от WC/Co и хромови галванични покрития, модифицирани с нанодиамантени частици)

Proceedings of 13 th International Conference on Tribology ROTRIB 16, September 22-24, 2016 – Galați, ROMANIA (in print)

 

Vencl, A., K. Jakimovska, B. Ivanova, J. Ruzic, S. Simeonov, M. Kandeva

Static and kinetic friction of electroless Ni composite coatings (Статично и кинетично триене на безтокови никелови композитни покрития)

Journal of Achieve¬ments in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. (2015), 70, No. 1, pp. 13-21

 

Кандева М., Б. Иванова, Пл. Иванов, Е. Асенова

Хидроабразивно износване на сферографитен чугун, микролегиран с калай, Трибологичен журнал БУЛТРИБ

Изд. ТУ-София, т. V (05), 2015, с.296-302

 

Елена Генинска, Маргарита Незнакомова

Получаване на двуслойни материали с участие на нановлакна

Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие ЕМФ, том II, 175-182, 2013г.

 

Маргарита Незнакомова, Николай Тодоров

Влияние на добавка от силиконизиран копринен протеин върху процеса на електроовлакняване

Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие ЕМФ, том II, 211-218, 2013г.

 

Ива Банова, Маргарита Незнакомова, Яна Стоянова

Проектиране и изследване на иглонабити нетъкани текстилни материали предназначени за филтърни среди

Международна научна конференция „70 години МТФ“, 637-642, 2015г.

 

Любомир Цоков, Никола Калоянов, Маргарита Незнакомова

Определяне на влиянието на лъчиста компонента на ефективния коефициент на топлопроводност в образец на нетъкан текстил от полиестерни влакна

Топлотехника 9: 95-100, 2015г.

 

Mаргарита.Незнакомова, Никола Калоянов, ЛюбомирЦоков

Физични и топлофизични свойства на обемни нетъкани текстилни материали от рециклирани влакна

2015г., Топлотехника 9: 139-145

 

Николай Тодоров, Маргарита Незнакомова

Изследване влиянието на омрежването на влакна от поливинилалкохол върху разтворимостта им

Сборник доклади XXI научна конференция с международно участие ЕМФ, том II, 110-116, 2016г.

 

Христо Петров

Функционални зависимости за оразмеряване на конструктивните участъци на дамски горни облекла

Сборник доклади XXI научна конференция с международно участие ЕМФ, том II, 137-143, 2016г.

 

Nikolay Todorov, Margarita Neznakomova

Automated collector module for horizontal installation of electrospinning

Book of Abstracts – National textile conference, p.9, 2016г.


 


Научни изследвания в областта на новите материали и наноструктури – асоцииран участник ХТМУ

 

доклад на конференция с международно участие -5-th BALKAN Conference, Nesebar, Bulgaria, 25- 29 IX. 2011

 

партньорство в одобрен проект по 7-ма рамкова програма (FABRIGEN)

 

написана глава в публикувана монография

 

D. Staneva, R. Betcheva, S. Saulova

Textile material combining chemosorption with optical sensor properties for metal ions in water solution

Seventh National Conference on Chemistry, International Conference on Green Technologies and Environmental Protection, 26-29 May 2011, Sofia, Bulgaria

 

Д. Станева, Р. Бечева

Текстилен материал с променящи се оптични  свойства - интелигентност с разнообразни области на приложение

Общотекстилна Конференция`2011, „Иновации в текстила и облеклото”, 20 – 21 октомври 2011 г., София

 

Lyubov Yotova, Nourelhoda Medhat

Simultaneous immobilization of acetylcholinesterase and choline oxidase on  new nanohybrid membranes obtained by sol gel technology

Biotechnology &Bioequipment, Dec., 2011, IF 0.291


Lyubov Yotova, Nourelhoda Medhat

Optical biosensor with Multienzyme System Immobilized onto Hybrid Membrane for Pesticides Determination

Int.     Bioautomation, 4, 2011

 

Кръстев Д. М.,. Йорданов Б. И., Паунов В.И

МИКРОСТРУКТУРА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СТОМАНА СЛЕД ЕЛЕКТРОИСКРОВО ОБРАБОТВАНЕ В ЕЛЕКТРОЛИТ

ISSN 1310-3946,   “Дни на безразрушителния контрол  2011”, XXVI Международна конференция “Дефектоскопия’11”

 

International Conference on Basic and Applied  Science, 21-25 September, Surabaya, Indonesia

 

International School on Vacuum, Electron and Ion Technologies, 19-23 September, Nessebar, Bulgaria

 

A.Zaidan, P.Petkov, A.Supardi, Vl.Ivanova

Ab initio study of structural and electronic properties of amorphous Ge-Te-In material

Proc. 3rd Int.Conf. on Basic & Applied Sci.,     21-25 September, Surabaya, Indonesia, 1 (2011) 287

 

A.Zaidan,Vl.Ivanova, P.Petkov,

Optical properties of chalcogenide Ge-Te-In thin films”

European Journal of Physics – accepted for publication

 

T. Stoyanova Lyubenova, D. Fraga, A. Rey, R. Martí, S. Kozhukharov, J. Carda

"Electrical and Morphological study of Mo thin films for solar cell applications”

„Научни трудове на Русенския Университет” 2013г.

 

V. Kozhukharov, M. Machkova, S. Kozhukharov

New Nano-composite coatings for corrosion protection

Annual 2012 of “Advances in Bulgarian Science

 

D. Staneva, R. Betcheva, M. Asiri, I. Grabchev

Detection and removal of Cu(II) and Zn(II) ions from water by chemically modified cotton fabric with 1,8-naphthalimide

Journal of Textiles, под печат

 

д-р Д. Станева, проф. Р. Бечева, инж. М. Желева

Текстилен материал с комбинирани хемосорбционни и оптични сензорни свойства за медни йони във воден разтвор

сп. „Текстил и облекло“ 10/2012, стр. 238 – 243

 

L. Yotova, S. Yaneva

Silica-based hybrid materials as biocompatible coatings for xenobiotics sensors, Bulgarian Chemical Communications

Volume 45, Number 4 pp. 516–521, 2013

 

Dimitar Krastev, Veselin Paunov, Boyan Yordanov, Velichka Lazarova

SURFACE MODIFICATION OF STEELS BY ELECTRICAL DISCHARGE TREATMENT IN ELECTROLYTE

Journal of Chemical Technology and Metallurgy, (под печат)

 

Yotova, L., Stoykova, S. Yaneva, S., Marinkova, D., Danalev, D., Betcheva, R.

Development of acetylcholinesterase biosendors using new hybrid membranes for determination of pesticides in  liver samples

European Biotechnology Conference Riga, Latvia 05–07 May 2016Abstract in Journal of Biotechnology Volume 231, Supplement, 10 August 2016, p.28–S29

 

Raykova, R., Carvalho, E., Manovsky, L., Danalev, D., Marinkova, D., Yotova, L.

Kinetics of inhibition of lipoxygenase in presence of natural amino acid serine

(Bulgarian Chemical Communications, 2016),in press.

 

Yaneva, S., Marinkova, D., Yotova, L., Danalev, D.

Acetylcholinesterase inhibition activity of peptide analogues of galanthamine with potential application for treatment of Alzheimer`s disease

Bulgarian Chemical Communications, (2016), in press.

 

Yotova, L.,  Semerdzhieva, V.,  Yaneva, S., Iliev, I.

New cellulose derivatives for enzymatic biofuel cells design and biomedical applications

European Biotechnology Conference held in Latvia, during 05–07 May 2016, Journal of Biotechnology, Volume 231, Supplement, 10 August 2016, Pages S28, University of Chemical Technology and Metallurgy - Sofia, Bulgaria, Technical University of Sofia, Bulgaria

 

Yotova,L.,  Manovski,L.,  Semerdzhieva, V.,  Yaneva,S.

Purification and immobilization of lipoxygenase for production of anti-inflammatory and antibacterial agents

Abstracts of European Biotechnology Conference held in Latvia during 05–07 May 2016, Journal of Biotechnology, Volume 231, Supplement, 10 August 2016, Pages S67

 

V. Lilova, V., Vasileva,D. Тrifonova, I. Lilov,Е.,  Petkov, P.

“Physicochemical properties of Cu doped Ge-Te chalcogenides”

Adv.Nat.Sci. :Theory & Applic ations, (2016) in press

 

 

 

 

 


Предишна страница: МЕМС и микро/нанотехнологии  Следваща страница: Енергийно рекупериране