Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Нови материали и наноструктури

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите

Придобиване на нови знания върху получаването и поведението на авангардни, наноструктурирани материали с приложение в енергетиката, машиностроенето, електрониката, здравеопазването, хранителната промишленост и опазването на околната среда. Възможност за успоредно използване на различните апарати и уреди, закупени в рамките на проекта за изследване на материалите. Обмен на опит и трансфер на знания в областта на научните изследвания на екипите, работещи в рамките на проекта. Затвърждаване на добрите международни връзки между групи и университети работещи по тематиката; Обмен на опит и трансфер на знания в областта на електроовлакняването в международен аспект (чрез публикации, участие в национални и международни конференции, семинари, срещи); Изпълнението на проекта ще доведе до създаване на нова среда в ТУ-София (апаратура, софуерни продукти и кадри) за характеризиране, функционален избор и обработване на микро- и наноструктурни материали (метали и сплави). Резултатите от проведените изследвания са основа за проектиране и изработване на изделия от нови материали с микро- и наноструктура, притежаващи характерните за тези материали нови свойства. Придобитите знания от изпълнението на проекта ще доведат до повишаване квалификацията на участниците в проекта и ще бъдат използувани в преподавателската дейност по съответните дисциплини.

Предишна страница: МЕМС и микро/нанотехнологии  Следваща страница: Енергийно рекупериране