Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

МЕМС и микро/нанотехнологии

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите

Очаква се в УНИК да се разработят и изследват нови съвременни елементи, структури и системи, като RF, оптоелектронни, био, жироскопни и други MEMS, медицински импланти, микромолдинг и микро актуатори, основани на последните технологични и конструктивни възможности в тези области.

Основната цел е да се създадат програмни средства за проектиране и оптимизиция на микро-устройства, които работят в неравновесни, преходни режими,  типични при работата на съвремени МЕМС. Това ще помогне при проектирането и създаването на оригинални български прототипи на МЕМС.

Разработените и верифицирани методи за тестване и диагностика ще позволят надеждно и компетентно характеризиране както на комплексни системи, така и на отделни атоми и атомни слоеве чрез автоматизирани компютърни измервателни комплекси.

Основният ефект от разработките е създаване, развитие и укрепване на национален и регионален център, способен да се самоиздържа и самоусъвършенства в наукоемка, бързо развиваща се област с възможност за конкретни инженерни приложения с голяма финансова възвращаемост.

Трансферът на натрупаните опит и знания ще създаде квалифицирани специалисти и експерти с определена критична маса, способни сами да развиват и прилагат микро и нано технологиите в редица области като околна среда, медицина, химия и биология, индустрия, управление, образование и много други.Специализацията и квалификацията на значителен брой магистри, докторанти млади научни работници ще доведе до разработване и апробиране на голям брой модерни съвременни дипломни работи, дисертации, патенти, научни разработки и внедрявания в перспективна, изключително актуална и бързо развиваща се област.  Най-важен резултат е поддържане на нивото на българската наука и индустрия, на европейските и световни изисквания, и създаване на авторитет и самочувствие на работещите в тази област.

Предишна страница: Виртуално инженерство  Следваща страница: Нови материали и наноструктури