Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Инфраструктура

Доставена специализиранa апаратура и оборудване след края на първи етап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г. Изследователско оборудване по WP4.1 “Научни изследвания в областта на виртуално инженерство”

Хардуерното осигуряване доставено на този етап условно може да бъде разделено на две групи: хардуерни платформи за ползване на специфицираните програмни продукти (компютърна техника и мрежови системи) и специфична лабораторна апаратура за изследване и изпитване на МЕМС обекти и системи и механични системи за рекупериране на енергия.

Компютърна техника и мрежови системи

В началото на проекта бе стартирано развитието на специализирана сървърна система, предназначена да осигури достатъчна изчислителна мощ за осъществяването на анализите и изследванията в областите на виртуалното инженерство и МЕМС планирани да се извършат в рамките на проекта, а и след това. След първоначалното комплектоване на хардуерното оборудване съгласно схемата от фигурата.

Хардуерно осигуряване – лаборатория „CAD/CAM/CAE в Индустрията


Програмни продукти в областта на виртуалното инженерство


ANSYS Multiphysiscs, който ще се използва в предвидените дейности съгласно работната проеграма за :

-Създаване на н симулационнни модели на основата на виртуални прототипи;

-Изследване на въздействието на работните натоварвания;

-Оптимизиране на параметри на механичните компоненти;

-Осъществяване на  избор на материал и технология за производство на механични компоненти;

-Верифициране и валидиране на  модели чрез натурни изледвания

 

Проучване на оборудване в областта на микро/нано технологиите и МЕМС – системи за бързо прототипиране

Съществуват различни технологии за бързо микро-прототипиране чрез добавяне на материал, като при всички тях се използва следната обща методика:

 • Наличие на тримерен компютърен модел на бъдещия детайл (от специализиран CAD пакет);
 • Трансфер на този файл в .stl формат;
 • Обработване на геометрията на повърхнината на модела до получаване на желаната форма;
 • Въвеждане на модела в специализиран софтуер за съответната машина;
 • Определяне на ориентацията на модела в пространството на машината ;
 • Генериране на поддържаща структура, ако е необходимо;
 • Разделяне на модела на слоеве с определена дебелина;
 • Изграждане на модела;
 • Процес на „отпечатване”

Конкретните  методи:

 • Стереолитография (SLA – Stereo Lithography).
 • Тримерно отпечатване (3D принтиране).
 • Mногоструйна технология.
 • Повърхностно втвърдяване (Solid Ground Curing).
 • Мастилено-струйна технология (Inkjet).
 • Отлагане на разтопен материал. (FDM - Fused Deposition Modeling).
 • Получаване на „оребрени”, напълно функционални детайли чрез лазерно обработване – (L.E.N.S. – Laser Engineered Net Shaping).
 • Селективно лазерно разтопяване  (SLM – Selective Laser Melting, DMLS – Direct  Metal Laser Sintering)
Работна зона на машините, работещи по методa SLM:1 – Изграждан модел; 2 – Прахообразен материал; 3 – Бункери за захранване с прахообразен материал; 4 – Валяк, разпределящ равномерно прахообразния материал; 5 – Лазерен лъч; 6 – Бункер, в който се изгражда модела; 7 – Бутала, движещи се по Z; 8 – Лазерен източник; 9 – Лещи; 10 – Огледало, направляващо лъча по X и Y;

Общ изглед на машината

Специализиране система за сгъстен въздух за система за бързо микро-прототипиране на метални детайли SLM 125 HL

Повърхнини на детайла получен от система за бързо микро-прототипиране на метални детайли SLM 125 HL

Общ вид на модула за пост-процесиране за система за бързо микро-прототипиране на метални детайли SLM 125 HL

Пясъкоструен обработващ център

Установка за ръчно шлифоване

 

Предишна страница: За екипа  Следваща страница: Научни направления