Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Енергийно рекупериране

Разпространението на резултатите от работата по проекта е извършено и посредством публикуване на резултатите в сборниците на четири научни конференции - Национална конференция с международно участие МЕХАНИЗМИ, МАШИННА МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОИТЕЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ, 24 - 26 юни 2011 г., Сливен, язовир ЖРЕБЧЕВО, Национална конференция с международно участие ДНИ НА МЕХАНИКАТА ВЪВ ВАРНА, 8-10 септември, 2011, Национална конференция с международно участие BulTrans-2011, 27-29 септември, Созопол и Международната конференция 9th THE “A” Coatings, the 4th ICMEN and the 7th BalkanTrib International Conferences, 2 - 6 October 2011, Thessaloniki, Greece, както и в специализирани издания като сп. „Механика на машините”. Публикациите за първата година от проекта за направление „Енергийно рекупериране” са посочени по-долу:

 

Стоичков, К, Живков, В.

Анализ на движението на автомобил, задвижван от постояннотокова обратима машина и кинетичен акумулатор на енергия

Механика на машините, XIX година, книга 4, 2011, с. 14-19


Стоичков, К, Живков, В.

Управление на агрегат за задвижване на електромобил, включващ постояннотокова обратима машина и кинетичен акумулатор на енергия, посредством фрикционен вариатор

Механика на машините, 2011 (под печат)

 

Живков, В., Тодоров, Г., Николов, Н., Драганов, В., Маринов, Ф.

Количествена оценка на възможностите за възстановяване на енергията в условията на спиране на транспортни средства с електрозадвижване от градски тип

Механика на машините, №95, 2011, с. 24-28


Живков, В., Тодоров, Г., Драганов, В., Николов, Н., Маринов, Ф.

Определяне на минималните енергийни нива на източници на енергия при хибридна електрическа задвижваща система с кинетичен акумулатор на енергия за малки транспортни средства от градски тип

Механика на машините, №95, 2011, с. 29-33


Живков, В., Стоянова, Я., Николов, Н., Драганов, В.

Изследване на динамичното поведение на механична система с еластично окачен маховик

Механика на машините, 2011, (под печат)


Живков, В., Ташков, Ст., Генов, Ю., Арнаудов, К.

Динамичен модел на автомобил с инерционна система за съхранение на кинетична енергия

Proceedings of BulTrans-2011, 27-29 September 2011, Sozopol, Bulgaria, с. 219-225


Генов, Ю., Арнаудов, К., Ташков.

Динамичен модел на автомобил с отчитане на нелинейните кинематични зависимости

Proceedings of BulTrans-2011, 27-29 September 2011, Sozopol, Bulgaria, с. 231-235


Генов, Ю., Живков, В., Арнаудов, К., Ташков, Ст.

Пространствен динамичен модел на автомобил с инерционна система за съхранение на кинетичната енергия

Механика на машините, 2011 (под печат)


J. Kaleicheva, M. Kandeva, Z. Karaguiozova, V. Mishev, P. Shumnaliev.

Investigation on wear resistance of ductile cast iron covered with nanostructured composite nickel coatings

9th THE “A” Coatings, the 4th ICMEN and the 7th BalkanTrib International Conferences,   2 - 6 October 2011, Thessaloniki, Greece, pp.405-414


Карапетков, Ст.

Идентификация на движението на автобуси при ПТП

Механика на машините, 2011 (под печат)


Карапетков, Ст.

Динамика на движението на автомобил след спадане на гума

Механика на машините, 2011 (под печат)

 


Национална конференция с международно участие ДНИ НА МЕХАНИКАТА ВЪВ ВАРНА, 8-10 септември, 2012, Варна; International Congress Machines, Technologies,Materials MTM 2012, 19-21 September 2012, Varna; Международна научна конференция МТФ 2012,18-20 октомври 2012, ТУ-София; Национална конференция с международно участие ДНИ НА МЕХАНИКАТА ВЪВ ВАРНА, 8-10 септември, 2013, Варна; International Conference on Tribology SERBIATRIB 13, 15-17 May 2013, Kragujevac, Serbia; Multibody Dynamics 2013, ECCOMAS Thematic Conference, 1-4 July 2013, Zagreb, Croatia, както и в специализирани издания като: сп. Механика на машините; Българско списание за инженерно проектиране; Based Design of Structures and Machines, An International Journal; Recent; NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY; TRIBOLOGICAL JOURNAL BULTRIB. Публикациите за първия междинен етап от проекта за направление „Енергийно рекупериране” са посочени по-долу:

 

Живков, В.

Маховикът през 21-ви век.

Международна научна конференция МТФ 2012 г. /АМТЕХ 2012 г. – пленарен доклад. Сборник доклади, с. 27 – 42.


Jivkov, V., Zahariev, E.

Stability and Non-Stationary Vibrations of a Rotor in Elasto – Viscous Field.

Международна научна конференция МТФ 2012 г. /АМТЕХ 2012 г. Сборник доклади, с. 421 – 426.

 

Zahariev, E.

Dynamics of Large Non-Stationary Multibody Systems.

Международна научна конференция МТФ 2012 г. /АМТЕХ 2012 г. Сборник доклади, с. 427– 432.

 

Маринов, Ф. Живков, В., Тодоров, Т., Савчев, С.

Емпирични зависимости за коефициент на полезно действие при безстепенни трансмисии.

Международна научна конференция МТФ 2012 г. /АМТЕХ 2012 г. Сборник доклади, с. 439 – 443.

 

Маринов, Ф., Живков, В., Кралов И., Драганов, В.,

Моделиране на многороторна система със степенна трансмисия за рекуперативно спиране на автомобили.

Дни на механиката във Варна, 8-10 септември 2012, Механика на машините, №102, 2013, с. 49-54.

 

Маринов, Ф., Кралов И., Живков, В., Драганов, В.,

Възможности за икономия на енергия при рекуперативно спиране на лек автомобил за различни градски цикли на движение.

Дни на механиката във Варна, 8-10 септември 2012, Механика на машините, №102, 2013, с. 55-61.

 

Nikolov, N.

General mathematical model for type-dimensional synthesis of function-generating mechanisms with four-bar topological structure.

Recent, ISSN 1582-0246, Vol. 13 (2012), No. 3 (36), November 2012, pp. 340-343.

 

Николов, Н.

Аналитично определяне на областта на изменение на варируемите параметри при гърбични механизми с ротираща гърбица и ролков плъзгач.

Българско списание за инженерно проектиране, 2012, бр.15, с. 5-11.

 

Николов, Н.

Обобщен математичен модел за типо-метричен синтез на предавателни механизми с четиризвенна топологична структура и праволинейна транслация на входа и изхода.

Българско списание за инженерно проектиране, 2012, бр.16, с. 13-17.

 

J. Kaleicheva.

Characteristics of Bainitic Transformation in Ledeburitic Steels.

9th International Congress Machines, Technologies, Materials MTM 2012, Vol.3, (2012), pp. 56-58.

 

Z. Karaguiozova, J. Kaleicheva, E. Lyubchenko.

Improvement of the Surface Properties of Ductile Cast Iron by Elektoless Plating of Nickel Coatings.

NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY,12, eds. E. Balabanova, E. Mileva, BAS, Sofia, Bulgaria,(2012), pp. 117-120.

 

Nikolov, N.

General mathematical model for type-dimensional synthesis of function-generating mechanisms with four-bar topological structure, rotation of the input and translation of the output.

Recent, ISSN 1582-0246, Vol. 14 (2013), No. 1 (37), March 2013, pp. 36-39.

 

J. Kaleicheva.

Wear Behavior of Austempered Ductile Iron with Nanosized Additives.

13th International Conference on Tribology SERBIATRIB 13, 15-17 May 2013, Kragujevac, Serbia, (2013), рp. 37-41.

 

Калейчева Ж.

Влияние на наноразмерни добавки от cBN върху микроструктурата и износоустойчивостта на ляти сферографитни чугуни.

TRIBOLOGICAL JOURNAL BULTRIB, Vol. IIІ, (2013) с. 296-301.

 

Калейчева Ж.

Механични и трибологични свойства на ляти сферографитни чугуни с наноразмерни добавки.

TRIBOLOGICAL JOURNAL BULTRIB, Vol. IIІ, (2013) с. 302-309.

 

Danchev, I., Jivkov, V., Zahariev, E.

Vibroactivity Analysis of High Speed Rotating Machine of Flexible Foundation.

Multibody Dynamics 2013, ECCOMAS Thematic Conference, 1-4 July 2013, Zagreb, Croatia, Book of Abstracts, pp. 179-180.

 

Jivkov, V., Zahariev, E.

Stability and Non-Stationary Vibrations of Rotor in Elasto – Viscous Field.

Mechanics Based Design of Structures and Machines, An International Journal. (in press)

 

Живков, В., Карапетков, Ст.

Влияние на кинетичния акумулатор на енергия върху устойчивостта на автомобила.

Дни на механиката във Варна, 8-10 септември 2013, Механика на машините, (под печат).

 

Карапетков, Ст., Монева, И., Граменова-Ангелова, М., Узунов, Хр.

Компютърна симулация на движението на автобус в завой.

Дни на механиката във Варна, 8-10 септември 2013, Механика на машините, (под печат).

 

Живков, В., Стоянова, Я.

Самоцентриране на еластично окачени високоскоростни ротори в честотните диапазони над основните резонанси.

Българско списание за инженерно проектиране, 2013, бр.15, (под печат).

 

 

Разпространението на резултатите от работата по проекта в рамките на втория етап е извършено и посредством участие и публикуване на резултатите в сборниците на пет научни конференции – 28-ма международна научна конференция на МТФ на ТУ-София, 11-13 септември, 2015, Созопол, България; Национална конференция с международно участие СЛИВЕН ‘2016, 24-26 юни 2016, хотел „СПОРТ ПАЛАС“, гр.Сливен; Национална конференция "Дни на механиката във Варна", 08-10 септември 2016, МДУ „Ф.Ж. Кюри“, к. к. „Св.св. Константин и Елена“, гр. Варна; 12-та международна конференция по трибология БУЛТРИБ`2016, 27-29.10.2016, ТУ-София, 18th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology NANO 2016, 18 - 19 November 2016, UCTM-Sofia, както и в специализирани издания като: International Journal of Mechanical Engineering and Automation, TEM Journal, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Journal of the Balkan Tribological Association, сп. Механика на машините; TRIBOLOGICAL JOURNAL BULTRIB. Публикациите за втория етап от проекта за направление „Енергийно рекупериране” са посочени по-долу:

 

Venelin Jivkov, Vutko Draganov and Yana Stoyanova.

Energy Recovery Coefficient and Its Impact on Achieavable Mileage of an Electric Vehicle with Hybrid Propulsion System with Kinetic Energy Storage.

International Journal of Mechanical Engineering and Automation, Volume 2, Number 1, 2015, pp. 1-13.

 

Venelin Jivkov, Evtim Zahariev.

Non-stationary Phenomena of Rotating Multibody Systems.

Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Vol 68, No4, 2015, pp. 505-512.

 

Jivkov, Venelin, Draganov, Vutko, Stoyanova, Yana.

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Volume 45, Issue 1 (Mar 2015), pp. 17-38.

 

Evtim V. Zahariev, Venelin S. Jivkov and Ivan D. Danchev.

Absolute Finite Element Nodal Coordinates in the Dynamics of Large Flexible Structures—An Incremental Approach.

International Journal of Mechanical Engineering and Automation, Volume 2, Number 10, 2015, pp. 442-453.

 

Живков, В., Драганов, В., Николов, Н., Тодоров, Г., Стоянова, Я., Кочев, Л.

Възможности за създаване на UPS на базата на кинетичен акумулатор и хидростатична трансмисия.

Сборник доклади на МНК 70 години МТФ, 28-ма международна научна конференция на МТФ на ТУ-София, 11-13 септември, 2015, Созопол, България, с. 493-498.

 

Драганов, В, В. Живков, Ф. Маринов, И. Милев.

Идентификация на кинематичните параметри на движението на транспортно средство на основата на динамичен модел на сензор за скорост на въртене и напречно ускорение.

Сборник доклади на МНК 70 години МТФ, 28-ма международна научна конференция на МТФ на ТУ-София, 11-13 септември, 2015, Созопол, България, с. 499-504.

 

Venelin Jivkov, Evtim Zahariev.

Dynamics of large flexible wind power generator with unbalanced rotor.

Сборник доклади на МНК 70 години МТФ, 28-ма международна научна конференция на МТФ на ТУ-София, 11-13 септември, 2015, Созопол, България, с. 487-492.

 

V. Jivkov, Ph. Philipoff, N. Nikolov.

Velocities in contact area of turning elastic tires.

Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.22, №3, pp. 2210-2217 (2016).

 

Венелин Живков.

Хибридно транспортно средство с кинетичен енергиен рекуператор на енергия в условията на завой.

Пленарен доклад пред НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ СЛИВЕН ‘2016, 24-26 юни 2016.

 

Венелин Живков, Лъчезар Кочев, Вътко Драганов, Костадин Стоичков, Николай Николов, Яна Стоянова, Игнат Игнатов, Иван Иванов.

Сравнителни експлоатационни показатели на статични и кинетични UPS.

сп. „Механика на машините“, 2016. (под печат)

 

Лукан Червенков

Кинематично решение на предавка в става за робот.

сп. „Механика на машините“, 2016. (под печат)

 

Лукан Червенков.

Ефективност на ставно задвижване на робот.

сп. „Механика на машините“, 2016. (под печат)

 

Венелин Живков, Лъчезар Кочев, Вътко Драганов, Костадин Стоичков, Николай Николов, Яна Стоянова, Игнат Игнатов, Иван Иванов.

Специфични акценти при проектиране, конструкция и изпълнение на кинетичен UPS-агрегат 1.6 kW.

сп. „Механика на машините“, 2016. (под печат)

 

Венелин Живков, Вътко Драганов, Лъчезар Кочев.

Влияние на главното предаване върху ефективността на силовото задвижване на хибриден електромобил.

сп. „Механика на машините“, 2016. (под печат)

 

Костадин Стоичков, Явор Софронов.

Основни геометрични зависимости за синтез на фрикционен вариатор с минимизирано плъзгане между работните повърхнини.

сп. „Механика на машините“, 2016. (под печат)

 

Valentin Mishev, Julieta Kaleichevа, Zdrawka Karagyozova, Georgy Avdeev.

Structure and properties of austempered cast irons with nanosized additives.

18th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology NANO 2016, 18 - 19 November 2016. (под печат)

 

Zdravka Karaguiozova, Julieta  Kaleichevа, Valentin Mishev, Milko Yordanov.

Composite nickel coatings with micro- and nanoadditives.

18th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology NANO 2016, 18 - 19 November 2016. (под печат)

 

Venelin Jivkov, Evtim Zahariev.

Dynamics of Flexible Wind Power Generator with Unbalanced Rotor.

TEM Journal. Volume 5, Issue 3, Pages 263-267, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM53-02, August 2016.

 

Venelin S. Jivkov.

Some Singularity in Rotor’s Systems with Limited Excitation.

Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. ISSN 1310-1331; v. 69(3); pp. 347-356.

 

Вътко ДРАГАНОВ, Венелин ЖИВКОВ, Лъчезар КОЧЕВ, Николай НИКОЛОВ.

Модел на хибридно електрозадвижване за транспортно средство с кинетичен акумулатор като енергиен буфер.

12-та международна конференция по трибология БУЛТРИБ`2016, 27-29.10.2016, ТУ-София. (под печат)

 

Златина Ценова, Яна Стоянова.

Анализ на риска при рискови ситуации в цинково производство.

12-та международна конференция по трибология БУЛТРИБ`2016, 27-29.10.2016, ТУ-София. (под печат)

 

Костадин Стоичков, Явор Софронов.

Синтез на фрикционен вариатор с минимизирано плъзгане въз основа на центроидна двоица включваща звено с общо равнинно движение.

12-та международна конференция по трибология БУЛТРИБ`2016, 27-29.10.2016, ТУ-София. (под печат)

 

Venelin Jivkov, Evtim Zahariev.

High-Speed Rotor Analytical Dynamics on Flexible Foundation Subjected to Inertial and External Excitations.

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume 46, №4 (2016), pp. 1-16.

 

V. Jivkov, N. Nikolov, Ph. Philipoff.

Wheels slip angles in a hybrid vehicle with KERS during movement in a turn.

Journal of the Balkan Tribological Association, book 1, Vol.23 (2017). (in print)

 

 

 

Патенти:

 

Живков, В., Николов, Н., Тодоров, Г., Драганов, В., Стоянова, Я., Кочев, Л., Маринов, Ф., Данчев, И.

Хидравличен асансьор с кинетичен акумулатор на енергия.

Заявление за издаване на патент. Вх. № 111125/26.01.2012 г. на ПВ на РБ. Бюлетин №7 на Патентно ведомство на Република България, 31.07.2013, с. 10-11 с.

 

Живков, В., Николов, Н., Тодоров, Г., Драганов, В., Чакмаков, Г., Георгиев, Ч., Стоянова, Я., Кочев, Л.

Метод за създаване на предварително напрегнати навити от нишки или ленти супермаховици.

Заявление за издаване на патент. Вх. № 111126/26.01.2012 г. на ПВ на РБ. Бюлетин №7 на Патентно ведомство на Република България, 31.07.2013, с. 11-11 с.

 

 

 

Предишна страница: Нови материали и наноструктури  Следваща страница: Енергийна ефективност