Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Енергийно рекупериране

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите

Основен резултат от изпълнението на проекта ще бъде създаването на Център, в който ще бъде формирана устойчива среда са развитието на млади учени. Ефектът от изпълнението на проекта е свързан с изграждане на съвременна инфраструктура на УНИКа, която ще осигури адекватни условия на труд на младите учени, докторанти и студенти; създаването на висококвалифициран екип, включваща голям брой млади изследователи, с натрупани знания, умения и опит в областта на рекупериране на енергия. Потенциалът за трансфер на знания ще бъде осигурен от създаването на устойчива отворена творческа среда, даваща възможност за включване към нея на нови млади изследователи; широка мрежа от контакти с други аналогични звена и реномирани университети, даваща възможност както за кадрови обмен, така и за обмен на знания, идеи и опит. Резултатите от проекта са приложими, като се има предвид глобалният характер на проблематиката, отнасяща се до възможностите за рекупериране на енергия. Доказателство за това са многобройните научни изследвания в последно време в тази област, както и много силният интерес от страна на индустрията, обусловен от условията на задълбочаващата се световна енергийна и финансова криза.

Предишна страница: Нови материали и наноструктури  Следваща страница: Енергийна ефективност