Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Енергийна ефективност

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите

Научната апаратура за изследване на топлофизичните характеристики на материали ще осигури национална база за измерване и охарактеризиране на съществуващи и нови материали и оценка на съответствието им с изискванията за енергийна ефективност и стандартите за точност. Първите конкретни резултати ще бъдат характеристиките на нови енергоспестяващи материали за топлинно изолиране и филтриране на въздух, получени чрез нанотехнологии по настоящия проект, както и нови материали за повишаване на абсорбционната способност на слънчевите колектори и топлообменници за оползотворяване на нископотенциална топлина.

Новите енергийни модели на пасивни сградни елементи ще разширят обхвата на националната методика за оценка на годишния разход на енергия в сгради и ще дадат база за приложение и оценка на нискоенергийни технологии в сградите.

От изследванията на светодиодни оптични системи се очаква създаване на проекти и прототипи на високоефективни и с повишено качество системи за осветление на сгради и открити пространства.

Изследванията за влиянието на качеството на електричеството върху енергийните характеристики на съоръженията, потребяващи електричество, както и разработването на модели за това, дават нова база знания за анализ и инженерни решения за повишаване на енергийната ефективност.

Изследвания за използване на радиотехнологии за централизиран дистанционен мониторинг, контрол и управление в реално време на енергопотреблението, ще резултира в разработване на научно обосновани методи за предаване на данни, софтуерни алгоритми и конкретни програми за диспечерски станции и периферни контролери,оптимизирани варианти на диспечерски и терминални станции за системите за дистанционен мониторинг, контрол и управление на разхода на енергия при разсъсредоточени потребители на енергия.

Научната апаратура и планираните изследвания дават платформа за обмен на опит и трансфер на знания както между екипите, работещи по проекта, така и за сътрудничество с национални и международни партньори, за което има в действие подписани договори за научно сътрудничество. - Примери за това са представени в Приложение ЕЕ.Повишаване на възможностите за кариерно развитие и конкурентоспособност на екипа при участие в международни проекти.