News and Events

Dec 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Team

Екипът отговарящ за успешната реализация на проекта и разпространението на резултатите е сформиран от колективите на следните същестуващи научни звена на ТУ-София

като основен участник

  • НПЛ "Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката/ECAD", ФЕТТ;
  • Лаборатория "Виртуална реалност", ФаГИОПМ;
  • Лаборатория "Робототехника", ФА;
  • НИЛ "Мехатроника" към МФ;
  • Катедра "Съпромат" към ТФ.

От посочените научни звена от Научно-Изследователския сектор при ТУ-София са привлечени учени-преподаватели с дългогодишен опит, натрупан от редица изследователски и индустриални проекти, млади изследователи и настоящи докторанти.

 

Участници в проекта

Previous page: Activities  Next page: Infrastructure