News and Events

Dec 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Activities

За решаване на формулираните научни задачи на Центъра са предвидени следните основни дейности:

  • Развитие на човешкия потенциал;
  • Развитие на изследователската инфраструктура на иновационния център;
  • Развитие на подходи за ефективно приложение на виртуалното инженерство в учебната, научно-изследователска и иновационната дейност чрез:
  • Разработване на методи за симулация поведението на сложни MEMS обекти и системи;
  • Разработване на стъпков подход и методология за проектиране на MEMS чрез технологиите на виртуалното инженерство и физическото прототипиране, целящ ускоряване на процесите по изследване и развитие;
  • Разработване методология за проектиране и функционално-стойностен анализ на механични системи за рекупериране на енергия чрез технологиите на виртуалното инженерство;
  • Реализиране на научно-изследователска и учебна дейност;
  • Разпространение на резултатите и включване в European Network of Excellence on "Multi-Material Micro-Manufacture"/4M/ (http://www.4m-net.org), който се координира MEC/Cardiff, UK и се поддържа от 7ма рамкова програма FP7 Infrastructure project, "Integrating European research Infrastructures for micro-nano fabrication of functional structures and devices out of a knowledge-based multi-materials repertoire" (EUMINAfab).

Дефинираните дейности за постигане на целите и формулираните задачи, заедно с обслужващата дейност по управление на проекта, са структурирани в работни пакети/WP за ефективното изпълнение, управление и контрол на проекта:

Work Package 1 Work Package 2 Work Package 3 Work Package 4 Work Package 5 Work Package 6 Work Package 7
Previous page: Purpose  Next page: Team