Новини и събития

дек 16, 2011

Популяризирането на извършваните дейности и възможностите на Университетския Научно-Изследователски Комплекс, неговите предметни области и планове за бъдещо развитие през първата година от проекта беше осъществено чрез провеждането на семинар на 16/12/2011г, в Технически Университет – София.

 

Дейности

Проектът за прерастване на ЦВП към „Университетски научно-изследователски комплекс” (УНИК) цели разширяване обхвата и задълбочаване на изследванията чрез синергия на изследователския капацитет в ТУ-София (ТУС). Такъв комплекс предполага значително разрастване на поставените научни задачи както във вече започнатите изследвания в направленията на виртуалното инженерство, микроелектромеханичните системи и рекуперацията на енергия, така и в свързаните с тях микро- и нано-технологии, нови материали и наноструктури, комуникационни технологии, енергийна ефективност и възобновяеми енергиини източници, които са стратегически за развитието на ТУС и българската наука. Това води до необходимост от разширяване на изследванията и съществено обогатяване на необходимата научна апаратура.

За осъществявне на стратегията на УНИК и формулираните научни цели са предвидени следните основни дейности по изпълнението на проекта (дефинирани като работни пакети WP):

WP1 Упрaвление на проекта;

WP2 Развитие на изследователската инфраструктура на УНИК;

WP3 Развитие на човешкия потенциал;

WP4 Изследвания в областта на виртуалното инженерство и комуникационните технологии;

WP5 Изследвания в областта на микро/нанотехнологиите, МЕМС, новите материали и наноструктури;

WP6 Изследвания в областта на рекупериране на енергия, енергиината ефективност и възобновяемите енергийни източници;

WP7 Разпространение на резултатите.

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите, ще бъде организирано под формата на седем отделни научни пакети (SP) по научни направления. Те ще отчетат спецификата на отделните научноизследователски цели и задачи и свързаните с тях различия на методологията на работа и очакваните резултати, групирани  по съответни области (тези дейности са включени в работни пакети WP4, WP5 и WP6).  Описанието по научни пакети от SР1 до SР7 е дадено по-долу.

 

Work Package 1 Work Package 2 Work Package 3 Work Package 4 Work Package 5 Work Package 6 Work Package 7
Предишна страница: Цел на проекта  Следваща страница: За екипа