Доставена специализиранa апаратура и оборудване след края на първи етап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г. Изследователско оборудване по WP4.1 “Научни изследвания в областта на виртуално инженерство”

Хардуерното осигуряване доставено на този етап условно може да бъде разделено на две групи: хардуерни платформи за ползване на специфицираните програмни продукти (компютърна техника и мрежови системи) и специфична лабораторна апаратура за изследване и изпитване на МЕМС обекти и системи и механични системи за рекупериране на енергия.

Компютърна техника и мрежови системи

В началото на проекта бе стартирано развитието на специализирана сървърна система, предназначена да осигури достатъчна изчислителна мощ за осъществяването на анализите и изследванията в областите на виртуалното инженерство и МЕМС планирани да се извършат в рамките на проекта, а и след това. След първоначалното комплектоване на хардуерното оборудване съгласно схемата от фигурата.

Хардуерно осигуряване – лаборатория „CAD/CAM/CAE в Индустрията


Програмни продукти в областта на виртуалното инженерство


ANSYS Multiphysiscs, който ще се използва в предвидените дейности съгласно работната проеграма за :

-Създаване на н симулационнни модели на основата на виртуални прототипи;

-Изследване на въздействието на работните натоварвания;

-Оптимизиране на параметри на механичните компоненти;

-Осъществяване на  избор на материал и технология за производство на механични компоненти;

-Верифициране и валидиране на  модели чрез натурни изледвания

 

Проучване на оборудване в областта на микро/нано технологиите и МЕМС – системи за бързо прототипиране

Съществуват различни технологии за бързо микро-прототипиране чрез добавяне на материал, като при всички тях се използва следната обща методика:


Конкретните  методи:

Работна зона на машините, работещи по методa SLM:1 – Изграждан модел; 2 – Прахообразен материал; 3 – Бункери за захранване с прахообразен материал; 4 – Валяк, разпределящ равномерно прахообразния материал; 5 – Лазерен лъч; 6 – Бункер, в който се изгражда модела; 7 – Бутала, движещи се по Z; 8 – Лазерен източник; 9 – Лещи; 10 – Огледало, направляващо лъча по X и Y;

Общ изглед на машината

Специализиране система за сгъстен въздух за система за бързо микро-прототипиране на метални детайли SLM 125 HL

Повърхнини на детайла получен от система за бързо микро-прототипиране на метални детайли SLM 125 HL

Общ вид на модула за пост-процесиране за система за бързо микро-прототипиране на метални детайли SLM 125 HL

Пясъкоструен обработващ център

Установка за ръчно шлифоване